The review for Literary History and Theory
AER CU DIAMANTE. „CARATELE” ASCUNSE ALE UNUI MANIFEST LITERAR
Articles / December 15, 2020

👤Author Name: Andreea TelibanAffiliation: Asistent de cercetare științifică la Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, Academia Română; doctorandă, Facultatea de Litere, Universitatea din București;Contact: andreea.teliban@inst-calinescu.ro. 📄Article Citation Recommendation: TELIBAN, Andreea., „Aer cu diamante. «Caratele» ascunse ale unui manifest literar”.In: RITL, New Series, XIV, No. 1-4, January-December 2020, p. 297–307.Titlul: AER CU DIAMANTE. „CARATELE” ASCUNSE ALE UNUI MANIFEST LITERARTitle: AIR FULL OF DIAMONDS. THE HIDDEN “CARATS” OF A LITERARY MANIFESTOPages: 297–307Language: RomanianURL: https://ritl.ro/pdf/2020/15_A_Teliban.pdf Rezumat: Unul dintre evenimentele editoriale românești ale anilor ’80 ai secolului trecut a constituit publicarea antologiei de poezie Aer cu diamante, care reunea versuri semnate de Mircea Cărtărescu, Traian T. Coșovei, Florin Iaru și Ion Stratan. Acest studiu își propune să urmărească felul în care antologia a fost percepută de critica literară, în special gradul în care a fost înțeleasă asemeni unui manifest literar. Dincolo de istoriografia literară, am apelat, pentru o mai bună înțelegere a statutului acestui volum-eveniment, la unele dedicații manuscrise pe care Florin Iaru le-a oferit, în 1982, colegilor de generație. Dedicațiile mi-au fost oferite cu amabilitate, în 2015, de către poeții optzeciști sau de către membri ai familiilor lor, cu prilejul unei prezentări despre literatura lui Florin Iaru, pe care am susținut-o…

DESPRE SUSPICIUNEA LITERARĂ ȘI ALTE (META)FICȚIUNI, ÎN ROMANUL LUI D. R. POPA, SABRINA ȘI ALTE SUSPICIUNI
Articles / December 15, 2020

👤Author Name: Simona AntofiAffiliation: Prof. univ. dr. la Universitatea „Dunărea de Jos”, GalațiContact: simo.antofi@yahoo.com. 📄Article Citation Recommendation: ANTOFI, Simona. „Despre suspiciunea literară și alte (meta)ficțiuni, în romanul lui D. R. Popa, Sabrina și alte suspiciuni”. In: RITL, New Series, XIV, No. 1-4, January-December 2020, p. 290–296.Titlul: DESPRE SUSPICIUNEA LITERARĂ ȘI ALTE (META)FICȚIUNI, ÎN ROMANUL LUI D. R. POPA, SABRINA ȘI ALTE SUSPICIUNITitle: ON LITERARY SUSPICION AND OTHER (META)FICTIONS, IN D.R. POPA’S NOVEL SABRINA AND OTHER SUSPICIONSPages: 290–296Language: RomanianURL: https://ritl.ro/pdf/2020/14_S_Antofi.pdf Rezumat: În narațiunile sale româno-americane, inclusiv în romanul Sabrina și alte suspiciuni, Dumitru Radu Popa folosește o formulă personală care concentrează abordarea metatextuală și palimpsestică asupra scrierii postmoderniste românești, la care adaugă în plus strategii aluzive de acoperire a adevărurilor în scrisul propriu-zis – o strategie literară specifică literaturii române sub totalitarism, adaptată acum la realitatea românească postcomunistă. Cuvinte-cheie: metatextualitate, strategii narative, discurs acoperit, postmodernism. Abstract: In his Romanian-American narratives, including the novel Sabrina și alte suspiciuni, Dumitru Radu Popa uses a personal formula focusing the metatextual and palimpsestic approach on the Romanian postmodernism writing to which he additionally adds allusive strategies of covering truths within writing itself – a literary strategy specific to the Romanian literature under the totalitarian age…

DRAMATURGIA LUI FĂNUȘ NEAGU – O RECEPTARE CRITICĂ
Articles / December 15, 2020

👤Author Name: Lucian ChișuAffiliation: Cercetător științific I, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescuˮ al Academiei Române, București;Contact: lucianchisu@gmail.com. 📄Article Citation Recommendation: CHIȘU, Lucian. „Dramaturgia lui Fănuș Neagu – O receptare critică”. In: RITL, New Series, XIV, No. 1-4, January-December 2020, p. 270–289.Titlul: DRAMATURGIA LUI FĂNUȘ NEAGU – O RECEPTARE CRITICĂTitle: FĂNUȘ NEAGU’S DRAMATURGY – A CRITICAL RECEPTIONPages: 270–289Language: RomanianURL: https://ritl.ro/pdf/2020/13_L_Chisu.pdf Rezumat: Cunoscut îndeobște pentru calitățile sale de prozator – treizeci de cărți de proză scurtă și cinci romane îi poartă semnătura – Fănuș Neagu s-a bucurat de aceleași înalte aprecieri și în domeniul dramaturgiei. A scris șase piese de teatru, trei dintre dramatizări fiind încununate de Premiul Uniunii Scriitorilor – Echipa de zgomote (1971), Scoica de lemn (1980) și Paiața sosește la timp (1993). Receptarea critică a teatrului scris de Fănuș Neagu evidențiază, pe de o parte, caracterul profund original al textelor dramatice elaborate de cunoscutul autor, iar pe de alta formele de „rezistență” manifestate de acesta față de canonul dramatic românesc și temele/tematicile ultimelor decenii de dictatură comunistă. Cercetarea se oprește și asupra stagiunilor perioadei de trei ani (1993 -1996) când scriitorul a fost director al Teatrului Național din București. Cuvinte-cheie: literatura română, dramaturgie, premiu, teatru de…

PAUL ZARIFOPOL
Articles / December 15, 2020

👤Author Name: Nicolae BârnaAffiliation: Doctor în filologie al Universității din București, cercetător științific gr. I la Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu“.Contact: nbirna@yahoo.fr 📄Article Citation Recommendation: BÂRNA, Nicolae. „Paul Zarifopol”. In: RITL, New Series, XIV, No. 1-4, January-December 2020, p. 257–269.Titlul: PAUL ZARIFOPOLTitle: PAUL ZARIFOPOLPages: 257-269Language: RomanianURL: https://ritl.ro/pdf/2020/12_N_Barna.pdf Rezumat: Textul constituie o fişă de dicționar privind Paul Zarifopol, important eseist și editor (nu în sensul de „proprietar al unei edituri”, ci în sensul de „persoană care întocmește o lucrare sau o colecție de lucrări în vederea publicării”) român din secolul XX. Sunt menționate datele biografice ale scriitorului și descrise natura și particularitățile operelor sale, ideile și stilul său. Sunt citate opinii ale unor critici importanți, din diferite epoci, privind opera scriitorului. De asemenea, sunt furnizate informații bibliografice despre opera sa și despre comentarii critice formulate cu privire la aceasta. Cuvinte-cheie: literatură română, eseist, moralist, secolul al XX-lea, estetism Résumé: Le texte constitue une fiche de dictionnaire concernant Paul Zarifopol, important essayiste et éditeur (non pas dans le sens de « propriétaire d’une maison d’édition », mais dans celui de « personne qui prépare une œuvre ou un recueil d’œuvres en vue de les publier ») roumain du XXe…

„REVISTA FUNDAȚIILOR REGALE” CA TURNESOL IDEOLOGIC
Articles / December 15, 2020

👤Author Name: Mihai IovănelAffiliation: Cercetător științific III, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, București, Academia Română;Contact: mihai.iovanel@gmail.com. 📄Article Citation Recommendation: IOVĂNEL, Mihai. „«Revista Fundațiilor Regale» ca turnesol ideologic”. In: RITL, New Series, XIV, No. 1-4, January-December 2020, p. 252–256.Titlul: „REVISTA FUNDAȚIILOR REGALE” CA TURNESOL IDEOLOGICTitle: THE ROYAL FOUNDATIONS REVIEWPages: 252–256Language: RomanianURL: https://ritl.ro/pdf/2020/11_M_Iovanel.pdf Rezumat: Acest articol oferă un studiu asupra Revistei Fundațiilor Regale, una dintre cele mai importante publicații din istoria literaturii române. Sunt descrise pe scurt patru mari perioade, în care politica literară a publicației este legată de politica și ideologiile din România: o perioadă liberal-democratică (1934-1940), o perioadă marcată de alianța României cu Germania nazistă (1940-1944), o nouă perioadă democratică (1944-1945) și o perioadă marcată de influența sovietică (1945-1947). Cuvinte-cheie: ideologii, literatura română, presa literară românească Abstract: This article provides a survey on “The Royal Foundations Review”, one of the most important publications in the history of Romanian literature. Four major periods are briefly described, in which the literary policy of the publication is connected to the politics and ideologies experienced by Romania: a liberal-democratic period (1934-1940), a period marked by Romania’s alliance with Nazi Germany (1940-1944), a new democratic period (1944-1945) and a period marked by…

LITERATURA SOVIETICĂ, MĂREȚUL NOSTRU EXEMPLU” (O INCURSIUNE ÎN CULISELE CELUI DE-AL DOILEA CONGRES UNIONAL AL SCRIITORILOR DIN U.R.S.S.)
Articles / December 15, 2020

👤Author Name: Ana-Maria Bănică 📄Article Citation Recommendation: BĂNICĂ, Ana-Maria. „«Literatura sovietică, mărețul nostru exemplu» (o incursiune în culisele celui de-Al doilea Congres Unional al Scriitorilor din U.R.S.S.)”. In: RITL, New Series, XIV, No. 1-4, January-December 2020, p. 237–251.Titlul: LITERATURA SOVIETICĂ, MĂREȚUL NOSTRU EXEMPLU” (O INCURSIUNE ÎN CULISELE CELUI DE-AL DOILEA CONGRES UNIONAL AL SCRIITORILOR DIN U.R.S.S.)Title: THE SOVIET LITERATURE: OUR GREAT EXAMPLE (AN INCURSION INTO THE BACKSTAGE OF THE SECOND FEDERAL CONGRESS OF WRITERS FROM U.R.S.S.)Pages: 237–251Language: RomanianURL: https://ritl.ro/pdf/2020/10_A-M_Banica.pdf Rezumat: În studiul de față analizăm coordonatele trasate de „maeștrii literaturii” de la Kremlin scriitorilor din U.R.S.S. și celor din „țările surori” prilejuite de contextul celui de al II-lea Congres Unional al Scriitorilor Sovietici (1954). Astfel, teorii precum lipsa de conflict și nihilismul, strecurate în presa din U.R.S.S. din cauza dezinteresului sau a complicității unora dintre apărătorii păcii, ocupă prim-planul dezbaterilor ideologice ale momentului, rezultând necesitatea ca romancierii, dramaturgii, poeții să renunțe la dramele „eului neprețuit” și la teoria auto-exprimării. Unicitatea artistului, specificitatea creației, subiectivitatea în literatură trebuie înlocuite cu imaginea scriitorului militant, cu elanul revoluționar și spiritul combatant inoculate de scriitori în rândul maselor prin intermediul mesajelor ideologice. În România, conform mărturisirilor regăsite în publicațiile vremii, evenimentul este așteptat cu…

ACTUALITATEA ROMANULUI ROMÂNESC ÎN PERIOADA 1975 – 1978
Articles / December 15, 2020

👤Author Name: Cristina DeutschAffiliation: Cercetător științific; doctor, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, Academia Română;Contact: cristina_deutsch@hotmail.com 📄Article Citation Recommendation: DEUTSCH, Cristina. „Actualitatea romanului românesc în perioada 1975 – 1978”. In: RITL, New Series, XIV, No. 1-4, January-December 2020, p. 219-236.Titlul: ACTUALITATEA ROMANULUI ROMÂNESC ÎN PERIOADA 1975 – 1978Title: THE TOPICALITY OF THE ROMANIAN NOVEL BETWEEN 1975-1978Pages: 219-236Language: RomanianURL: https://ritl.ro/pdf/2020/9_C_Deutsch.pdf Rezumat: Actualitatea romanului românesc poate fi considerată unul dintre cele mai importante subiecte abordate de critica literară în presa anilor ʼ70. „Romanul modern” subliniază mai ales originalitatea, noutatea și profunzimea ideilor, un detaliu care poate fi găsit cu ușurință în producția literară românească între 1975-1978. Prezentul studiu de caz este destinat să fie o demonstrație a legăturii strânse dintre literatură şi evenimentele actuale de pe de o parte și, pe de altă parte, combinarea realismului cu celelalte două elemente. Prin urmare, se poate aprecia că actualitatea devine nu numai o constantă comună, ci stabilește o relație atât în opera literară, cât și în cea critică, aplicată direct textului. O consecință directă va fi aceea că orientarea dominantă în romanul acestor ani este spre eveniment, înțeles ca social, politic dar și istoric, fapt demonstrat de vasta majoritatea lucrărilor care creează…

CRONOLOGIA VIEȚII LITERARE ROMÂNEȘTI (CVLR). STUDIU DE CAZ; ANUL 1961 (I) (EPOCA GHEORGHIU-DEJ ȘI EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU ÎN PUBLICISTICA ANILOR 1961 ȘI 1971). SCRIITORI, PUBLICAȚII, EVENIMENTE/TEME/TEMATICI
Articles / December 15, 2020

👤Author Name: Andrei MilcaAffiliation: Asistent de cercetare la Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, Academia Română;Contact: andreimilca@yahoo.com. 📄Article Citation Recommendation: MILCA, Andrei. „Cronologia vieții literare românești (CVLR). Studiu de caz; anul 1961 (I) (Epoca Gheorghiu-Dej și epoca Nicolae Ceaușescu în publicistica anilor 1961 și 1971). Scriitori, publicații, evenimente/teme/tematici”. In: RITL, New Series, XIV, No. 1-4, January-December 2020, p. 198–218.Titlul: CRONOLOGIA VIEȚII LITERARE ROMÂNEȘTI (CVLR). STUDIU DE CAZ; ANUL 1961 (I) (EPOCA GHEORGHIU-DEJ ȘI EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU ÎN PUBLICISTICA ANILOR 1961 ȘI 1971). SCRIITORI, PUBLICAȚII, EVENIMENTE/TEME/TEMATICITitle: CHRONOLOGY OF ROMANIAN LITERARY LIFE (CVLR). CASE STUDY; THE YEAR 1961 (I)Pages: 198–218Language: RomanianURL: https://ritl.ro/pdf/2020/8_A_Milca.pdf Rezumat: Cronologia vieții literare românești/CVLR este un proiect amplu, de mare importanță, urmărind publicistica anilor 1944-2012. Studiul de față (împărțit în două articole, Anul 1961 pentru R.I.T.L. 2020, respectiv Anul 1971, pentru R.I.T.L. 2021-2022) se referă la doi ani reprezentativi pentru epocile Gheorghiu-Dej și Nicolae Ceaușescu: Anul 1961, al începutului dezghețului pentru epoca Dej, inclusiv în viața noastră culturală, și Anul 1971 cu Tezele din iulie, an de cotitură și de regres, echivalent cu un ,,îngheț’’ al epocii Ceaușescu. Am urmărit statutul fluctuant al scriitorului în totalitarism, reflectat în presa anilor ’60 și ’70. Totodată, am semnalat principalele…

DIGITALIZAREA DICȚIONARULUI GENERAL AL LITERATURII ROMÂNE. (I) METODE DE ABORDARE ȘI DIRECȚII DE CERCETARE
Articles / December 15, 2020

👤Author Name: Laurențiu HanganuAffiliation: Cercetător științific II; Doctor, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”Contact: laurentiuhanganu@yahoo.com 📄Article Citation Recommendation: HANGANU, Laurențiu. „Digitalizarea Dicționarului general al literaturii române. (I) Metode de abordare și direcții de cercetare”. In: RITL, New Series, XIV, No. 1-4, January-December 2020, p. 184-197.Titlul: DIGITALIZAREA DICȚIONARULUI GENERAL AL LITERATURII ROMÂNE. (I) METODE DE ABORDARE ȘI DIRECȚII DE CERCETARETitle: THE DIGITIZATION OF THE GENERAL DICTIONARY OF ROMANIAN LITERATURE. (I) APPROACH METHODS AND RESEARCH DIRECTIONSPages: 184-197Language: RomanianURL: https://ritl.ro/pdf/2020/7_L_Hanganu.pdf Rezumat: Articolul prezintă rezultatele procesului de digitalizare a Dicționarului general al literaturii române, precum și noile posibilități oferite de tehnologia informației pentru cercetarea științifică umanistă din Academia Română, așa cum au reieșit acestea din realizarea proiectului „Prezervarea și valorificarea patrimoniului literar românesc folosind soluții digitale inteligente pentru extragerea și sistematizarea de cunoștințe” (INTELLIT). Cuvinte-cheie: Dicționarul general al literaturii române, digitalizare, hypertext, cartografie literară Abstract: The paper presents the results of the process of digitization of the General Dictionary of Romanian Literature and the new possibilities brought about by the information technology for the humanities research as highlighted by the academic project entitled “Preservation and Capitalization of Romanian Literary Patrimony by Means of Intelligent Digital Solutions for Data Mining and Systematization” (INTELLIT)….

O MONOGRAFIE DE REABILITARE
Articles / December 15, 2020

👤Author Name: Mihăiță StroeAffiliation: Doctorand, Școala de Studii Avansate a Academiei Române; Asistent de cercetare științifică la Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, Academia Română;Contact: st.mihaita@gmail.com 📄Article Citation Recommendation: STROE, Mihăiță. „O monografie de reabilitare”. In: RITL, New Series, XIV, No. 1-4, January-December 2020, p. 168-183.Titlul: O MONOGRAFIE DE REABILITARETitle: A REHABILITATION MONOGRAPHPages: 168-183Language: RomanianURL: https://ritl.ro/pdf/2020/6_M_Stroe.pdf Rezumat: Acest text se înscrie într-un capitol mai amplu al unei teze de doctorat în curs de elaborare, care își propune să abordeze viața și opera scriitorului Ion Agârbiceanu. Acest fragment vizitează volumul Ion Agârbiceanu de Mircea Zaciu (Editura pentru Literatură, 1964), o lucrare de pionierat care urmărește și reușește să reabiliteze opera și persoana scriitorului ardelean. Cuvinte-cheie: Ion Agârbiceanu, monografie, reabilitare, Mircea Zaciu, realism socialist Abstract: This text is part of a larger chapter of a doctoral thesis under development, which aims to address the life and work of the writer Ion Agârbiceanu. This fragment visits the volume Ion Agârbiceanu by Mircea Zaciu (Literature Publishing House, 1964), a pioneering work that aims and manages to rehabilitate the work and person of the Transylvanian writer. Keywords: Ion Agârbiceanu, monograph, rehabilitation, Mircea Zaciu, socialist realism Bibliography: Agârbiceanu, Ion, Amintiri în Ramuri, număr festiv,…