The review for Literary History and Theory

CICISBEO DESCĂTUȘAT. MIHAI EMINESCU ÎN CORESPONDENȚA CU VERONICA MICLE

December 15, 2022

👤Author

Name: Andreea Teliban
Affiliation: Asistent de cercetare științifică la Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, Academia Română; doctorandă, Facultatea de Litere, Universitatea din București
Contact: andreea.teliban@inst-calinescu.ro

📄Article

Citation Recommendation: TELIBAN, Andreea. „Cicisbeo descătușat. Mihai Eminescu în corespondența cu Veronica Micle”. In: RITL, New Series, XV, No. 1-4, January-December 2021-2022, p. 153-165.
Titlul: CICISBEO DESCĂTUȘAT. MIHAI EMINESCU ÎN CORESPONDENȚA CU VERONICA MICLE
Title: CICISBEO UNLEASHED. MIHAI EMINESCU AND HIS CORRESPONDENCE WITH VERONICA MICLE
Pages: 153-165
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2021-2022/11_A_Teliban.pdf

Rezumat: Acest studiu urmărește analiza corespondenței de dragoste a lui Mihai Eminescu cu Veronica Micle, corespondență care s-a întregit, în 2000, prin publicarea unei serii de epistole necunoscute până atunci. Totalitatea scrisorilor celor doi poeți constituie un veritabil „roman epistolar”, cu ajutorul căruia putem cunoaște și înțelege mai bine detaliile unei biografii amoroase. Surprind dezinvoltura cu care Mihai Eminescu întrebuințează noțiuni de stilistică atunci când face declarații de iubire sau felul în care poetul se raportează la noțiuni ca nebunie, dragoste sau gelozie. Surprinde, de asemenea, abundența alinturilor; limbajul eminescian întâlnindu-l, în acest punct, pe cel al lui I.L. Caragiale din unele scrisori despre sentimentul îndrăgostirii. Și, poate cel mai mult, surprinde felul în care Mihai Eminescu a înzestrat-o pe Veronica Micle cu atribute de factură providențială, construind, în regim privat, prin intermediul scrisorilor, o „religie” a iubirii lor.

Cuvinte-cheie: Mihai Eminescu, Veronica Micle, I.L. Caragiale, corespondență, corespondență amoroasă, istorie literară, literatură română

Abstract: This study analyses the love letters exchanged by Mihai Eminescu and Veronica Micle, a correspondence that became complete in 2000, following the publication of a series of letters never disclosed until then. The entire amount of the letters exchanged by the two poets constitutes a true “epistolary novel” with the help of which the reader can understand the details of a biography of passion. What surprises is the ease with which Mihai Eminescu resorts to stylistic devices when declaring his love, or the manner in which the poet relates to certain notions such as madness, love or jealousy. In addition, the abundance of words of endearment also surprises, and the language Eminescu used matches that of I.L. Caragiale’s in some of his letters on falling in love. The most surprising might be the manner in which Mihai Eminescu endowed Veronica Micle with attributes of a providential nature, thus constructing a “religion” of their love in the private realm of their letters.

Keywords: Mihai Eminescu, Veronica Micle, I.L. Caragiale, correspondence, love letters, literary history, Romanian literature.

Bibliography:

Caragiale, I.L., Opere, vol. IV, Corespondență, ediție îngrijită de Stancu Ilin, Constantin Hârlav, prefață de Eugen Simion, București, Univers Enciclopedic, 2002;

Caragiale, I.L., Opere, vol. II, Teatru. Scrieri despre teatru. Versuri, ediție îngrijită și cronologie de Stancu Ilin, Nicolae Bârna, Constantin Hârlav, prefață de Eugen Simion, București, Univers Enciclopedic, 2000;

Călinescu, G., Viața lui Mihai Eminescu, ediția a III-a revăzută, București, Fundația pentru Literatură și Artă „Regele Carol II”, 1938;

Ciocârlie, Livius, Mari corespondențe, București, Cartea Românească, 1981;

Eminescu, Mihai; Micle, Veronica, Când te-am văzut, Venera… Mihai Eminescu – Veronica Micle. Scrisori de dragoste, ediție îngrijită de Simona Cioculescu, București, Cartea Românească, 1998;

 Eminescu, Mihai; Micle, Veronica, Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit. Corespondență inedită Mihai Eminescu – Veronica Micle, scrisori din arhiva familiei Graziella și Vasile Grigorcea, ediție îngrijită, transcriere, note și prefață de Christina Zarifopol-Illias, Iași, Polirom, 2000;

 Eminescu, Mihai, Opere XVI. Corespondență. Documentar, cu reproduceri după manuscrise și documente, ediție critică întemeiată de Perpessicius, ediție critică îngrijită de un colectiv de cercetători de la Muzeul Literaturii Române, responsabilul secțiunii de corespondență și documentar și comentariile Dimitrie Vatamaniuc, responsabilul filologic al ediției Petru Creția, transcrierea filologică a textelor Oxana Busuioceanu, Simona Cioculescu, Anca Costa-Foru, Claudia Dimiu, Aurelia Dumitrașcu, Alexandru Surdu, coordonator Dimitrie Vatamaniuc, București, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1989;

Mihăilescu, Dan C., Despre omul din scrisori. Mihai Eminescu, București, Humanitas, 2009; Pop, Augustin Z.N., Mărturii… Eminescu – Veronica Micle, București, Editura Tineretului, 1967; Săndulescu, Alexandru, Literatura epistolară, București, Minerva, 1972;

Amintiri despre Caragiale, antologie și prefață de Ștefan Cazimir, ediția a II-a, revăzută și adăugită, tabel cronologic de Șerban Cioculescu, București, Humanitas, 2013;

 Mărturii despre Eminescu. Povestea unei vieți spuse de comtemporani, selecția, note, cronologie și prefață de Cătălin Cioabă, București, Humanitas, 2013.

No Comments

Comments are closed.