The review for Literary History and Theory

CREAȚIE ȘI SPIRIT CRITIC. VALSUL NEMULȚUMIRILOR, CORECȚIILOR, ABANDONURILOR…

December 15, 2020

👤Author

Name: Radu Bagdasar
Affiliation: Cercetător independent

📄Article

Citation Recommendation: BAGDASAR, Radu. Creație și spirit critic. Valsul nemulțumirilor, corecțiilor, abandonurilor..”.In: RITL, New Series, XIV, No. 1-4, January-December 2020, p. 85-125.
Titlul: CREAȚIE ȘI SPIRIT CRITIC. VALSUL NEMULȚUMIRILOR, CORECȚIILOR, ABANDONURILOR…
Title: CREATIVITY AND CRITICAL SPIRIT. THE WALTZ OF GRIEVANCES AND CORRECTIONS
Pages: 85-125
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2020/3_R_Bagdasar.pdf

Rezumat: În procesul de geneză al unei opere, veghea valorică cu toate consecințele ei operaționale este omniprezentă, de la primul rând așezat pe hârtie până la apostila finală. Este un fel de jandarm interior care controlează în permanență, temperează, verifică, limitează înșelătoarele „baluri mascate ale imaginației” de care se temea Flaubert. Spiritul critic, finețea și rigoarea lui, trebuie să fie la înălțimea forței inventive. Indigența unuia antrenează precaritatea celuilalt cu consecințe dramatice: șantiere interminabile, renunțări amare, sinucideri. Cum fiecare autor posedă formula, dozajele, o dinamică genetică personală, un excurs inductiv în lumea interioară a actelor de invenție a autorilor în diversitatea lor luxuriantă ni se pare singura poartă susceptibilă de a permite un acces obiectiv în incinta acestei diade paradoxale – inventivitate/spirit critic – în care nici un caz nu seamănă cu celălalt, dar enunțarea de reguli transindividuale este dificilă, parțială dar nu imposibilă.

Cuvinte-cheie: autor, scriere, evoluție, act critic, axiologie, teorie literară

Abstract: In the creation process of a work, the critical eye with all its operational consequences is omnipresent, from the first line on paper to the final apostille. It is a kind of internal gendarme that constantly controls, tempers, verifies, limits the deceptive „masquerade balls of the imagination” that Flaubert feared. The critical spirit, its finesse and rigor, must be at the height of the creative force. The indigence of one leads to the precariousness of the other with dramatic consequences: endless work sites, resignations, suicides. As each author possesses the formula, the dosages, a personal genetic dynamic regarding these two inseparable qualities, an inductive excursion into the inner world of the authors’ inventions in their luxuriant diversity seems to us the only gate likely to allow an objective access to this paradoxical dyad in which no case resembles the other, and the enunciation of trans-individual rules is difficult, partial but not impossible.

Keywords: author, writing, evolution, critical act, axiology, literary theory

Bibliography:

Arana, Marie (ed.) (2003), The Writing Life. Wwriters on How They Think and Work, A Collection from the Washington post Book World. New York: Public Affairs.

 Balzac, Honoré de (1876), Oeuvres complètes, XXIV, Correspondance (1819 – 1850), t. I et II. Paris: C. Lévy.

Balzac, H. de (1906), Lettres à l’Etrangère. Oeuvres posthumes, II (1842 – 1844), Paris: Calman-Lévy, Editeur.

 Barthes, Roland (1972), Le Degré zéro de l’écriture suivi de Nouveaux essais critiques. Paris: Editions du Seuil.

 Bode, Wilhelm (1922 (2016), [Goethes Kunstleben] Goethe sau arta de a trăi, București, Editura Seculum I.O.

 Dillard, Annie (1989), The Writing Life. New York: Harper & Row Publishers. Flaubert, Gustave (1985), Corespondență, 4. București, Editura Univers.

 Goldoni, Carlo (MCMLXXXVII), Mémoires pour servir à l’histoire de sa vie et à celle de son théâtre. Paris: Mercure de France.

 Mann, Thomas (1974), Scrisori. București: Univers.

Mansfield, Katherine (1930), The Letters of, Vol. I, II. London: Constable & Co Ltd. Mauriac, François (1959), Mémoires intérieurs. Paris: Flammarion.

Maurier, Daphné du (1992), Letters from Menabilly. Portrait of a Friendship. Lanham (Maryland): The Rowman and Littlefield Publishing Group, Inc.

 Murakami, Haruki (2019), Profession romancier. Paris: Belfond.

Oates, Joyce Carol (2003), The Faith of a Writer. New York : Ecco, a division of HarperCollins Publishers Inc.

Orwell, George (2009). A Life in Letters. London: Harvill Secker. Plougastel, Yann (2019). Un Destin au forceps. Honoré de Balzac La fureur des mots, in Le Monde hors-serie.

 Rebreanu, Cum am scris Răscoala, in Alexandru Oprea: Mitul faurului aburit. Bucuresti: Editura Albatros, 1974.

Robinson, Ken (2011), O lume scoasă din minți, Bucuresti: Publica. Trollope, Antony (2002), An Autobiography, The Project Gutenberg eBook. Troyat, Henri (1992), Tchekhov. Paris: Flammarion.

 Wilde, Oscar (1962), The Letters of. London: Rupert Hart-Davis Ltd. Wilde, Oscar (1993), La Jeunesse est un art. Paris: Les Belles Lettres.

No Comments

Comments are closed.