The review for Literary History and Theory

G. COȘBUC (1866-1918) (I) UN POET IGNORAT

December 15, 2020

👤Author

Name: Eugen Simion
Affiliation: Academician, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, Academia Română
Contact: eugen.simion@fnsa.ro.

📄Article

Citation Recommendation: SIMION, Eugen. G. Coșbuc (1866-1918) (I) un poet ignorant”. In: RITL, New Series, XIV, No. 1-4, January-December 2020, p. 7-30.
Titlul: G. COȘBUC (1866-1918) (I) UN POET IGNORAT
Title: G. COȘBUC (1866-1918) (I) AN IGNORED POET
Pages: 7-30
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2020/1_E_Simion.pdf

Rezumat:Studiul de față evocă profilul artistic al lui George Coșbuc (1866-1918), poet pe care critica postmodernă îl ignoră cu obstinație, după ce el a fost decenii de-a rândul popularizat de critica didactică. Toți reprezentanții notorii din critica noastră literară – de la Maiorescu, Gherea, Iorga și până la E. Lovinescu și G. Călinescu s-au pronunțat asupra unei opere în care forma fixă a versurilor se confundă lirismului idilic, câmpenesc, sărbătoresc al poetului. George Coșbuc răspândește, cu osârdie, în tomuri de cele mai multe ori sărbătorești, încurajatoare, adevărul și mitologia gintei sale. Imaginea poetului este aceea a unui puternic poet moralist, un moralist învățat, ieșit din filosofia de existență a satului vechi (mitic) românesc și subțiat, îmbogățit de lecturile sale, bogate și diverse. Un poet cumpănit și cumpătat, mai totdeauna pozitiv (alege și recomandă partea bună a lucrurilor, morala pozitivă din parabola vieții), înțelegător și sfătos cu blândețe. Autorul Baladelor și idilelor este un veritabil clasic al spiritualității lumii rurale și, trecând peste inocențele, repetițiile care, într-adevăr, abundă în versurile facile, un clasic al clasicității noastre, cu punct de plecare în filosofia de existență a satului românesc și, în subtext, prin mitologia lui.

Cuvinte-cheie: George Coșbuc, clasicism, lirism idilic, moralist, pozitiv

Abstract: The present study evokes the artistic profile of George Coșbuc (1866-1918), a poet obstinately ignored by postmodern criticism, after he was popularized for decades by didactic criticism. All the notable representatives of the Romanian literary criticism – from Maiorescu, Gherea, Iorga to E. Lovinescu and G. Călinescu have expressed themselves on a work in which the fixed form of the verses is confounded with the poet’s idyllic, rural, celebratory lyricism. George Coșbuc zealously spreads the truth and mythology of his kin in mostly celebratory, encouraging volumes. The image of this poet is that of a strong moralist poet, an educated moralist that emerged from the philosophy of existence of the old (mythical) Romanian village, further enriched by his rich and diverse readings. A moderate and temperate poet, always positive (as he chooses to view and recommend the good side of things, the positive moral from the life’s parables), understanding and gentle in counselling. The author of Ballads and idylls is a true classic of the spirituality of the rural world and, if we look past the innocence and the repetitions that indeed abound in the easy verses, he is also a classic of our classicism, with his starting point being the philosophy of existence of the Romanian village and, in subtext, its mythology.

Keywords: George Coșbuc, classicism, idyllic lyricism, moralist, positive

Bibliography:

Coșbuc, George. Opere. II, text stabilit de Gavril Scridon, F. N. S. A., 2007.

No Comments

Comments are closed.