The review for Literary History and Theory

Peer Review Policies

June 7, 2023

Peer Reviewing

We welcome studies and scientific articles, short monographs, part of new research projects or archival work, book reviews. 

Articles should meet the topic of the Call for papers or fit into one of the journal’s sections:

 • Bicentenary / Centenary / Jubilee
 • Interviews
 • Correspondence / Letters
 • Documents / Archives
 • Dictionary Files
 • Literary History
 • Literary Theory
 • Literary Criticism
 • Universalia
 • Confluences / Crossroads
 • Miscellanea
 • Book reviews.

Book reviews section will cover notable recent volumes (published during the previous 3 years).

Submitted manuscripts will be evaluated first by members of the editorial board to see: if the article meets the theme of the issue or the scope of the review, if it is written according to academic standards and to the journal’s editorial norms and how the article informs the current state of the field (up-to-date bibliography, clarity of arguments, originality of proposal or methodology). If an article is accepted, it will be sent to two peer-reviewers and a final decision will be made upon their recommendations. Authors will be notified in time, at each stage of the peer-reviewing process.

Peer-reviewing process:

 1. Articles are read by the editorial board, and authors will be notified of the decision within a week.
 2. Accepted articles are sent to external peer-reviewers with expertise in the field.
 3. Peer-reviewers have to accept (or not) the proposed article within 5 working days. If there is any conflict of interest that would impede a fair reviewing process they have to inform the editorial board and decline to review.
 4. Evaluation time for peer-reviewers: 30 days.
 5. The editorial board will ensure the anonymity of both the author and the reviewers.
 6. The result of the evaluation will be sent back to the Review as a formal report. If the article is rejected, the report will contain the arguments of the rejection.
 7. If the two reviewers make different decisions, the editorial board will address another reviewer and make a final decision afterwards (the process will take at least 10 days longer).
 8. After the two evaluations are submitted, the author will be informed if the article has been accepted a. in the proposed form, b. with minor revisions proposed by peer-reviewers c. with major revisions proposed by peer-reviewers or d. rejected. If the author agrees to the proposed revisions, he/ she has to send back the revised article within 2 weeks.
 9. The final decision to publish the article is made with the accordance of all those involved: Author – Evaluators – Editorial Board.
 10.  The overall waiting time is between 6-8 weeks.

The peer-reviewing process is anonymous, both for authors and peer-reviewers. Any exchange of information or dialogue between authors and peer-reviewers will be made through the members of the editorial team. The peer-review report will be sent anonymously to the author.    

Editors will be confidential about any information in the submitted manuscripts.

Manuscripts submitted for publication are included in the selection and evaluation process in the order in which they arrive at the journal’s address, within the limits of the number of pages for the current issue. Manuscripts that arrive after the number of pages for the current issue is reached will be included in the next issue, having all the above-mentioned evaluation steps, and the authors will be informed of this. If a thematic issue will be prepared, this information will be communicated eight months in advance, on the journal’s website, in the Call for papers section. Manuscripts that do not belong in the thematic issue will be considered for the next issue, in the order in which they are submitted.

Rights and Responsibilities

 • There is no fee to publish manuscripts in the journal, and the journal does not offer payment for published articles, either in print or online. Access to the electronic version of the journal is free. By submitting a manuscript for publication, authors agree to its (re)publication and indexing in international databases.
 • Reviewers are required to objectively review received manuscripts and make recommendations to authors to improve the quality of articles. Reviewers have the obligation to immediately notify the editorial staff and/or the editorial board in case of suspicion of plagiarism or violation of the code of integrity. Also, the reviewers must inform the editorial staff and/or the editorial board if the manuscript received for review represents a conflict of interest and withdraw from reviewing of the received manuscript.
 • The final decision to publish or reject manuscript rests with the editorial board and the editorial staff. In exceptional situations, the editorial staff and the editorial board may request additional evaluations and may consult with editors of publications from the country and abroad. The editorial staff and members of the editorial board have an obligation to ensure the confidentiality of both authors and reviewers. They will send to the reviewers the classified manuscripts received from the authors, and to the authors the reviews received, also classified. The reviewers’ comments and observations will also be anonymous. In the event of any need for dialogue between the author and the reviewer, it will be conducted only through the editorial board and/or the editorial staff, preserving anonymity.

Evaluarea Articolelor

Revista publică studii și articole științifice, monografii scurte, părți din proiecte noi de cercetare sau lucrări de arhivă, recenzii de cărți.

Articolele ar trebui să corespundă subiectului Apelului (în cazul unui număr tematic) sau să se încadreze într-una dintre secțiunile revistei:

Rubricile acoperă aspecte variate:

 • Bicentenar/ Centenar/ Jubileu
 • Interviu
 • Corespondență
 • Document
 • Fișe de dicționar
 • Istorie literară
 • Teorie literară
 • Comentarii
 • Universalia
 • Interferențe
 • Miscellanea
 • Recenzii

În secțiunea Recenzii vor apărea prezentările volumumelor notabile recente (publicate în ultimii trei ani).

Evaluarea și selecția inițială a propunerilor este făcută de comitetul editorial, în conformitate cu criteriile academice curente: dacă articolul corespunde numărului tematic sau domeniului revistei, dacă este scris conform standardelor academice și normelor editoriale ale revistei, precum și modul în care articolul corespunde stării actuale a domeniului (bibliografie la zi, claritatea argumentelor, originalitatea propunerii sau a metodologiei). Dacă un articol este acceptat, acesta va fi trimis la doi evaluatori și o decizie finală va fi luată la recomandările acestora. Autorii vor fi anunțați din timp, pe parcursul procesului de evaluare.

Procesul de evaluare

 1. Primul pas al evaluării reprezintă respectarea sus-menționatelor criterii și este efectuată de comitetul editorial. Autorii sunt înformați despre decizia lor în decurs de 7 zile.
 2. După acceptarea în principiu, articolul va fi trimis evaluatorilor externi – experți în tema propusă de fiecare articol în parte.
 3. Evaluatorii trebuie să accepte (sau nu) articolul propus în termen de 5 zile lucrătoare. Dacă există vreun conflict de interese care ar împiedica un proces echitabil de revizuire, ei trebuie să informeze redacția și să refuze revizuirea.
 4. Perioada de evaluare durează 30 de zile.
 5. Redacția și comitetul editorial vor asigura anonimatul, atât al autorului, cât și al evaluatorilor.
 6. Evaluarea poate fi trimisă electronic, în formularul alcătuit de Revistă sau sub forma unei scurte observații. Indiferent de formă, dacă articolul este respins, observațiile trebuie să justifice decizia evaluatorului.
 7. În cazul discrepanțelor majore în evaluarea articolului propus de către doi evaluatori, comitetul editorial se va adresa unui al treilea evaluator. În această situație, perioada de informare a autorului despre acceptarea sau respingerea articolului se prelungește cu cel puțin 10 zile.
 8. După două evaluări, autorul va fi informat: a) că articolul este acceptat în forma propusă; b) că articolul este acceptat pentru publicare după revizuiri minore propuse de evaluatori; c) că articolul este acceptat spre publicare cu revizuiri majore propuse de evaluatori; d) articolul este respins. Dacă autorul este de acord cu revizuirile propuse, el/ea trebuie să trimită înapoi articolul revizuit în termen de 2 săptămâni.
 9. Decizia finală de publicare a articolului se ia în urma înțelegerii dintre toți cei implicați: Autor – Evaluatori – Comitetul editorial.
 10. Timpul total de așteptare este 6-8 săptămâni.

Procesul de evaluare este anonim, atât pentru autori, cât și pentru evaluatori. Orice schimb de informații sau dialog între autori și evaluatori se va face prin intermediul membrilor comitetului editorial. Raportul evaluatorului va fi trimis în mod anonim autorului.

Colegiul de redacție va menține confidențialitatea tuturor informațiilor din manuscrisul propus.

Manuscrisele trimise spre publicare sunt incluse în procesul de selecție și evaluare în ordinea în care ajung la adresa revistei, în limitele numărului de pagini pentru numărul în lucru. Manuscrisele care ajung după ce numărul de pagini pentru numărul curent este atins vor fi incluse în numărul următor, având toți pașii sus-menționați de evaluare, iar autorii vor fi informați despre acest lucru. În cazul în care se va pregăti un număr tematic, această informație va fi comunicată cu opt luni înainte, pe pagina de internet a revistei, în secțiunea Call for papers. Manuscrisele care nu se încadrează în numărul tematic vor fi luate în considerare pentru numărul următor, în ordinea în care sunt trimise.

Drepturi și responsabilități

 • Autorii nu plătesc nicio taxă pentru a publica manuscrisele în revistă, dar revista nu oferă plată pentru articolele publicate, fie în format print, fie online. Accesul la versiunea electronică a revistei e gratuit. Prin trimiterea unui manuscris spre publicare autorii sunt de acord cu (re)publicarea și indexarea acestuia în bazele de date internaționale.
 • Evaluatorii au obligația de a recenza materialele primite cu obiectivitate și de a formula recomandări autorilor pentru îmbunătățirea calității articolelor. Evaluatorii au obligația să înștiințeze imediat redacția și/sau comitetul editorial în cazul suspiciunii de plagiat sau de încălcare a codului de integritate. De asemenea, evaluatorii trebuie să informeze redacția și/sau comitetul editorial în cazul în care materialul primit spre evaluare reprezintă un conflict de interes și să se retragă de la evaluarea manuscrisului primit.
 • Decizia finală de publicare sau respingere a manuscriselor revine redacției și comitetului editorial. În situații excepționale, redacția și comitetul editorial pot cere evaluări suplimentare și se pot consulta cu editori ai unor publicații din țară și străinătate. Editorii și membrii redacției au obligația de a asigura confidențialitatea, atât a autorilor cât și a evaluatorilor. Ei vor trimite evaluatorilor manuscrisele secretizate primite de la autori, iar autorilor evaluările primite, de asemenea secretizate. Vor fi anonime și comentariile și observațiile evaluatorilor. În cazul oricărei necesități de dialog între autor și evaluator, acesta va fi purtat doar prin intermediul editorilor și/sau redacției, păstrând anonimatul.