The review for Literary History and Theory

POEZIA „PURĂ” VS. POLITICĂ: DISCUȚII LA REVISTA „LUCEAFĂRUL” ÎN ANUL 1975

December 15, 2022

👤Author

Name: Ana-Maria Bănică
Affiliation: Asistent de cercerare la Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, Academia Română
Contact: anamariabanica90@yahoo.com.

📄Article

Citation Recommendation: BĂNICĂ, Ana-Maria. Poezia «pură» vs. politică: discuții la revista «Luceafărul» în anul 1975”, In: RITL, New Series, XV, No. 1-4, January-December 2021-2022, p. 277-291.
Titlul: POEZIA „PURĂ” VS. POLITICĂ: DISCUȚII LA REVISTA „LUCEAFĂRUL” ÎN ANUL 1975
Title: „PURE” POETRY VS. POLITICS: DISCUSSIONS IN THE „LUCEAFĂRUL” MAGAZINE IN 1975
Pages: 277-291
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2021-2022/18_A-M_Banica.pdf

Rezumat: În studiul de față ne propune să analizăm discuțiile despre poezia postbelică, așa cum apar prefigurate în cadrul rubricilor speciale găzduite de revista „Luceafărul”, în anul 1975. Critici, istorici literari și poeți participă la dezbateri despre poezie (Ce este și încotro se îndreaptă poezia?, Ecouri: Ce este și încotro se îndreaptă poezia?), sau, cum este cazul lui Voicu Bugariu, inițiază un serial de șapte episoade, intitulat Poezie și opțiune politică, pentru a diminua elanul dobândit de „campionii poeziei pure”. În lirica din anii ʼ75 se conturează două direcții: poezia pură, interesată de subiectivitate și de stilul recognoscibil al poetului, și poezia de opțiune politică, în care autorii își înving orgoliul, egolatria și devin reprezentanții maselor revoluționare, pe care le îndeamnă către progres. Nu lipsesc, de asemenea, semnalarea unor carențe ale șaptezeciștilor, care se transformă în epigoni ai poeților interbelici (Ov. S. Crohmălniceanu), observație față de care Eugen Simion semnalează creșterea alarmantă a poeziei patriotarde. Al Piru propune un joc aluziv prin definirea duală a conceptului de Cetate, care în cazul poeților autentici corespunde forului interior, gândirii și meditației profunde asupra existenței umane. Aceștia sunt continuatorii vizionarismului eminescian, în timp ce adepții liricii politice rămân captivii lui aici și acum, limitându-se, din lipsă de talent sau oportunism, la preaslăvirea Partidului Comunist Român și a conducătorului unic, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvinte-cheie: poezie pură, poezie politică, cetate/ patrie, voce individuală, voce anonimă

Abstract: In this study we propose analyzing the discussions about post-war poetry in the way they are prefigured in special rubrics that can be found in `Luceafărul` magazine, in 1975. Literary critics, historians and poets participate in debates about poetry (What is and where turn on poetry?, Echo: What is and where turn on poetry?), or others like Voicu Bugariu start a serial of seven episodes named Poetry and political option in order to minimize the influence of pure poetry. The lyric in that period is characterized by two directions: pure poetry inquired by subjectiveness, by the recognizable style of the author, one side, and the political poetry, in which the authors defeat their ego and become spokesmen of the revolutionary people, whom they get right to progress. There do not lack the announcement of some deficits of poetry written in 1970, whose authors becomes epigones of the inter-war poets (Ov. S. Crohmălniceanu), observation that is completed by Eugen Simion who talks about the inflation of spread-eagle poetry. Al. Piru proposes an allusive game by redefining the country concept, which in the case of authentic authors meet with the poet`s inmost being, with his thinking and profound reflectiveness about life, they being the followers of eminescian visionariness, while the politic partisans rest to be the prisoner of here and now and limit themselves at the glorification of the communist ideology.

Keywords: pure poetry, political poetry, fortress/ country, individual voice, nameless voice

Bibliography:

Cronologia vieții literare românești: perioada postbelică, vol. XXI A-B, Eugen Simion (coordonator general), Chișu Lucian (coordonator redacțional), Ana-Maria Bănică, Carmen Brăgaru, Alunița Cofan, Cristina Deutsch… Andrei Milca, Marija Nenadić Zurka…; București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2020.

Grigore Hagiu, De dragoste de țară, București, Editura Tineretului, 1967.

Grigore Hagiu, Sfera gânditoare, București, Editura pentru Literatură, 1967.

Stănescu, Nichita, Opere, vol. I. Versuri, ediție alcătuită de Mircea Coloșenco, Prefață de Eugen Simion, București, Academia Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă, Muzeul Național al Literaturii Române, 2018.

Alexandru, Ioan, Poezia se scrie pentru oamenii vii de astăzi, de mâine, în rubrica „Poet al cetății”, grupaj realizat de Andrei Lenard și N. Stoicescu, în „Luceafărul”, nr. 42, 18 octombrie, 1975.

Beniuc, Mihai, Poetul – exponent al intereselor societății, la rubrica „Poet al cetății”, grupaj de miniinterviuri realizat de Andrei Lenard și N. Stoicescu, în „Luceafărul”, sâmbătă 25 octombrie, nr. 43, 1975.

Bugariu, Voicu, Poezie și opțiune politică (I-VII), serial publicat în 7 episoade în revista „Luceafărul”, anul 1975: episodul I (nr. 35, sâmbătă, 30 august, 1975, p. 1; 5); episodul II (nr. 36, sâmbătă, 6 septembrie, 1975, p. 1; 5); episodul III (nr. 37, sâmbătă 13 septembrie, 1975, p. 1; 2); episodul IV (nr. 38, sâmbătă, 20 septembrie, 1975); episodul V (nr. 39, sâmbătă 27 septembrie, 1975, p. 1; 2); episodul VI (nr. 40, sâmbătă, 4 octombrie, 1975); episodul VII (nr. 41, sâmbătă, 11 octombrie, 1975).

 Cristea, Dan; Crohmălniceanu, Ov. S; Raicu, Lucian; Piru, Al.; Simion, Eugen; Colocviile „Luceafărului”, Ce este și încotro se îndreaptă poezia?, în „Luceafărul”, nr. 25, Sâmbătă, 21 Iunie, 1975.

 Dimitriu, Daniel, Deschisă către istorie, în rubrica „Ecouri: Ce este și încotro se îndreaptă poezia?”, în „Luceafărul”, nr. 36, Sâmbătă, 6 septembrie, 1975.

 Doinaș, Ștefan Aug., Legătură adâncă, adevărată cu propria tradiție, rubrica „Poet al cetății”, grupaj de miniinterviuri realizat de Andrei Lenard și N. Stoicescu, în „Luceafărul”, nr. 42, Sâmbătă, 18 Octombrie, 1975.

Popescu, Adrian, Sentiment și expresie, în rubrica „Ecouri: Ce este și încotro se îndreaptă poezia?”, în „Luceafărul”, nr. 27, sâmbătă, 5 iulie, 1975.

Tomozei, Gheorghe, Poezia este un act de revoluție, rubrica „Poet al cetății”, grupaj de miniinterviuri realizat de Andrei Lenard și N. Stoicescu, în „Luceafărul”, nr. 42, sâmbătă, 18 octombrie, 1975.

Ulici, Laurențiu, Poezia structurilor contemporane, în rubrica „Ecouri: ce este și încotro se îndreaptă poezia?”, în „Luceafărul”, nr. 27, sâmbătă, 5 iulie, 1975.

No Comments

Comments are closed.