The review for Literary History and Theory

PRÉMISSES DE LA CRITIQUE TEXTUELLE DANS LA CULTURE ÉCRITE DU XVIII-E SIÈCL

December 15, 2016

👤Author

Name: Eugen Pavel
Affiliation: L’institut de Linguistique et d’Histoire Littéraire «Sextil Puşcariu» de l’Académie Roumaine de Cluj-Napoca.

📄Article

Citation Recommendation: PAVEL, Eugen. Prémisses de la critique textuelle dans la culture écrite du XVIII-e siècle”. In: RITL, New Series, X, No. 1-4, January-December 2016, p. 53-63.
Titre: PRÉMISSES DE LA CRITIQUE TEXTUELLE DANS LA CULTURE ÉCRITE DU XVIII-E SIÈCLE
Title: PREMISES OF TEXTUAL CRITICISM IN THE WRITTEN CULTURE OF THE EIGHTEENTH CENTURY
Pages: 53–63
Language: French
URL: https://ritl.ro/pdf/2016/3_E_Pavel.pdf

Abstract: Without becoming a current and fully accepted practice, the application of textual criticism in the eighteenth century undergoes several attempts to impose itself in the practice of publishing and printing. There are written proofs of the attempts done at the royal court of Nicholas Mavrocordatos, among which the ones made by Transylvanian Hellenist specialist Stephan Bergler to critically edit some medieval manuscripts, followed by the hard work of some typographic correctors, such as the Greek monk Mitrofan Gregoras, or as the monks Rafail, Anatolie and Lavrentie, from the Hurezi convent, and also Mihalcea Litterati or Cozma Vlahul, who prove their incipient qualities of editors. An animator and mentor of the editing process would also be the Moldavian hierarch Leon Gheuca. The maturity of the textual criticism is reached in this period through the Bible from Blaj, published by Samuel Micu in 1795. The new Biblical version distinguishes itself through the accuracy of editing, the book being endowed with other complementary texts, such as two prefaces, the introductions to the different groups of books and to each book taken apart, as well as abstract of the chapters. To all these we should add the infrapages of glosses on the history of the sources, completed with several versions of traduction, whereby a negative critical apparatus is developed, comparable with the modern structure of a rigorous edition.

Keywords: Stephan Bergler, the comparison of versions, the method of textual glosses, critical apparatus, Samuil Micu.

Bibliography:

Ald.: Sacrae Scripturae veteris novaeque omnia, Venetiis, in aedibus Aldi et Andreae soceri, 1518.

 B: Codex Vaticanus, gr. 1209 (cf. ed. Rahlfs).

BB: Bibliia, adecă Dumnezeiasca Scriptură ale ceii Vechi şi ale ceii Noao Leage, Bucureşti, 1688 (ed. I.C. Chiţimia, Mihai Moraru, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1988, reed. 1997; ed. Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Alexandru Gafton, Laura Manea, N.A. Ursu, vol. I-II, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2001–2003).

BBl: Bibliia, adecă Dumnezeiasca Scriptură a Legii Vechi şi a ceii Noao, Blaj, 1795 (ed. Ioan Chindriş, Eugen Pavel, Roma, Tipografia Vaticana, 2000).

Bos: Vetus Testamentum, ex versione Septuaginta interpretum, secundum exemplar Vaticanum Romae editum (…). Summa cura edidit Lambertus Bos, Franequerae, excudit Franciscus Halma, 1709.

C: Biblia políglota complutense. Vetus testamentum multiplici lingua (…) de mandato ac sumptibus (…) Francisci Ximenez (Jiménez) de Cisneros, Alcalá de Henares, Universidad Complutense, Arnao Guillén de Brocar, 1514–1517 (cf. ed. Bos).

 DP: Dosoftei, Parimiile preste an, Iaşi, 1683 (ed. Mădălina Ungureanu, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2012).

Ms. Alex.: Codex Alexandrinus (cf. ed. Bos, Rahlfs).

O: Codex Oxoniensis (cf. ed. Bos).

Rahlfs: Septuaginta. Id est Vetus Testamentum Graece iuxta LXX interpretes (ed. Alfred Rahlfs, Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 1979).

VgCl: Biblia Sacra Vulgatae editionis Sixti V.P.M. iussu recognita atque edita, Romae, Ex Typographia Vaticana, MDXCVIII [1598] (ed. Michael Hetzenauer, Ratisbonae et Romae, Sumptibus et typis Friderici Pustet, 1914).

Beza, Marcu 1936: Biblioteci mânăstireşti în Patmos, in „Analele Academiei Române”, Memoriile Secţiunii Literare, seria III, tom. VIII, p. 1–6.

Cantemir, Dimitrie 1901: Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor, publicat (…) de Gr. G. Tocilescu, Bucureşti, Institutul de Arte Grafice „Carol Göbl”.

Duţu, Alexandru 1968: Coordonate ale culturii româneşti în secolul XVIII (1700–1821), Bucureşti, Editura pentru Literatură.

 Erbiceanu, Constantin 1888: Cronicarii greci carii au scris despre români în epoca fanariotă, Bucureşti, Tipografia Cărţilor Bisericeşti.

Gheţie, Ion; Mareş, Al. 1974: Introducere în filologia românească. Probleme. Metode. Interpretări, Bucureşti, Editura Enciclopedică Română.

Halm, Karl Felix 1875: Bergler Stephan, în Allgemeine Deutsche Biographie, Band II, Leipzig, Duncker & Humblot.

 Hurmuzaki, Eudoxiu 1917: Documente privitoare la istoria românilor, vol. XIV. Documente greceşti privitoare la istoria românilor, publicate după originale, copiile Academiei Române şi tipărituri de N. Iorga, partea a II-a, 1716–1777, Bucureşti, Atelierele Grafice Socec & comp. Lapedatu, Alex. 1906: Damaschin, episcopul şi dascălul, traducătorul cărţilor noastre de ritual, in „Convorbiri literare”, XL, nr. 6–8, pp. 563–581.

 Legrand, Émile 1888: Épistolaire grec ou Recueil de lettres adressées pour la plupart à Chrysanthe Notaras, patriarche de Jérusalem, par les princes de Valachie et de Moldavie, Paris, Maisonneuve et Ch. Leclerc, libraires-éditeurs.

 Litzica, Constantin 1909: Catalogul manuscriptelor greceşti, [I], Bucureşti, Institutul de Arte Grafice „Carol Göbl”.

Marinescu, Maria C. 1941–1942: Umanistul Ştefan Bergler (1680–1738), viaţa şi activitatea sa, in „Revista istorică română”, XI–XII, pp. 163–215.

 Marinescu-Himu, Maria 1960: Un elenist braşovean la începutul veacului al XVIII-lea, in „Studii clasice”, II, pp. 365–372.

 Obradovici, Dositei 1885: Fabulele lui Demetriu Cichindeal, în traducere nouă din originalul sârbesc al lui…, [ediţie îngrijită şi prefaţă] de Ioan Russu, Arad, Tipografia Diecezei Române Gr. Or.

Pavel, Eugen 2007: Între filologie şi bibliofilie, Cluj-Napoca, Editura „Biblioteca Apostrof”. Russo, D. 1912: Critica textelor şi tehnica ediţiilor, Bucureşti, Socec & Co.

Russo, D. 1939: Studii istorice greco-române. Opere postume. Publicate sub îngrijirea lui Constantin C. Giurescu de Ariadna Camariano şi Nestor Camariano, tomul II, Bucureşti, Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II”.

Smântânescu, Dan 1958: Rafail Monahul, în „Mitropolia Olteniei”, X, nr. 1–2, pp. 65–71. Ursu, N.A. 2002: Contribuţii la istoria culturii româneşti. Studii şi note filologice, Iaşi, Editura Cronica.

No Comments

Comments are closed.