The review for Literary History and Theory

ȘT. AUG. DOINAȘ [STAREA POEZIEI ROMÂNE DE AZI]

December 15, 2022

👤Author

Name: George Neagoe
Affiliation: Asistent de cercetare, Institutul de Istorie și Teorie Literară „ G. Călinescu” – Academia Română.
Contact: georgeflorianneagoe@gmail.com

📄Article

Citation Recommendation: NEAGOE, George. „Șt. Aug. Doinaș [Starea poeziei române de azi]”. In: RITL, New Series, XV, No. 1-4, January-December 2021-2022, p. 102-124.
Titlul: ȘT. AUG. DOINAȘ [STAREA POEZIEI ROMÂNE DE AZI]
Title: ȘTEFAN AUG. DOINAȘ, [THE STATE OF ROMANIAN POETRY TODAY]
Pages: 102-124
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2021-2022/6_G_Neagoe.pdf

Rezumat: Autorul publică un document pe care l-a descoperit într-o arhivă publică (Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii). Poetul român Șt. Aug. Doinaș a susținut, la 18 octombrie 1978, un raport din partea Uniunii Scriitorilor din Republica Socialistă România. Discursul public a fost amintit ca un moment de mare curaj și demnitate de către cei care au participat la Colocviul Național de Poezie, desfășurat la Iași. Acolo, scriitorul a acuzat deschis că, deși printr-un decret guvernamental, instituția cenzurii fusese desființată în 1977, regulile acesteia au continuat să fie aplicate în redacțiile revistelor și editurilor. Aceasta este una dintre explicațiile pentru care textul a rămas necunoscut până acum. Celălalt punct sensibil, care a stârnit multe zvonuri, a fost perspectiva critică despre așazisa poezie patriotică, agreată de regimul comunist. Una peste alta, procesul-verbal a intrat în posesia Securității și, probabil, a unui ofițer, a cărui sarcină era să cerceteze climatul literar, să-l citească, să scoată în evidență cuvinte și propoziții și să facă câteva comentarii cu privire la Doinaș.

Cuvinte-cheie: Șt. Aug. Doinaș, Mihai Eminescu, Colocviul Național de Poezie (Iași, 1978), Uniunea Scriitorilor din Republica Socialistă România, cenzura Securității, rezistența culturală, document inedit.

Abstract: The editor publishes a document he discovered in an public archive (The National Council for Studying the Securitate Archives). Romanian poet Șt. Aug. Doinaș sustained, on the 18th of October 1978, a report on behalf of the Union of Writers from the Socialist Republic of Romania. The public speech was remembered a/s a moment of great courage and dignity by those who participated at the National Colloquium of Poetry, held in Jassy. There, the writer accused openly that although, by a govern decree, the institution of censorship was abolished in 1977, its rules continued to be applied in editorial boards of reviews and publishing houses. This is among the explanations why the text remained unknown until now. The other vulnerable point which caused a lot of rumour was the critic perspective about the so called patriotic poetry, agreed by the communist regime. All in all, the report entered into the possession of Securitate and probably an officer, whose duty was to investigate the literary climate, read it, highlighted words and sentences and made a few comments regarding Doinaș.

Keywords: Șt. Aug. Doinaș, Mihai Eminescu, National Colloquium of Poetry (Jassy, 1978), The Union of Writers from the Socialist Republic of Romania, The “Securitate”. censorship, cultural resistance, unedited document

Bibliography:

I. Surse: Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, dosarul I 2629, vol. 1, fond informativ, deschis pe numele „Ștefan Augustin Doinaș“ (obiectivul „Ion Popa“), dactilogramă, f. 22r –f. 51r .

II. Articole: II. 1. Volume: Nina Cassian, La scara 1/1, București, Editura Forum, [s. a.], [1947]. Ștefan Aug. Doinaș, Nicolae Ionel, poet al entuziasmului, în vol. Lectura poeziei urmată de „Tragic și demonic“, București, Editura Cartea Românească, 1980, pp. 236-242.

II. 2. Periodice: Mihai Beniuc, Poeților tineri, Pagini literare, III, nr. 3-4, martie-aprilie 1936, pp. 156-158.

Ștefan Aug. Doinaș, intervenție la Colocviul național de critică și istorie literară, 16 decembrie 1977, Viața românească, XXXI, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1978, pp. 105-106.

Idem, Un poet al entuziasmului, România literară, anul XI, nr. 23, joi, 8 iunie 1978, p. 8.

Idem, Eminescu și noi, România literară, XI, nr. 24, joi 15 iunie 1978, p. 1.

 Adrian Popescu, Calitatea morală a poetului, Steaua, XXIX, nr. 9 (375), august 1978, p. 2.

 Al. Andrițoiu, Menirea poetului, România literară, XI, nr. 38, 21 septembrie 1978, p. 3.

 Cornel Ungureanu, Resursele „modelelor“, România literară, XI, nr. 38, 21 septembrie 1978, p. 4.

Dumitru Micu, Diagrama unei evoluții, România literară, XI, nr. 38, 21 septembrie 1978, p. 4-5.

 Valeriu Cristea, „Revin în toamnă cum revin acasă“, România literară, XI, nr. 38, 21 septembrie 1978, p. 5.

Colocviul național de poezie, România literară, XI, nr. 42, 19 octombrie 1978, p. 1.

 Colocviul național de poezie, Iași, 1978, Luceafărul, XXI, nr. 42 (860), 21 octombrie, 1978, p. 3.

III. Interviuri: „O națiune se exprimă mai ales prin graiul și cântecul său specific“, dialog cu Geo Dumitrescu de Claudiu Moldovan, Vatra, serie nouă, VIII, nr. 7 (88), 20 iulie 1978, p. 5.

No Comments

Comments are closed.