The review for Literary History and Theory

FLORI EXOTICE TRADUCERI DIN SPAȚII INSOLITE, ÎNREGISTRATE ÎN PRESA ROMÂNEASCĂ ÎN PERIOADA 1859-1964

December 15, 2022

👤Author

Name: Carmen Brăgaru
Affiliation: Cercetător științific III, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, Academia Română
Contact: c.bragaru@gmail.com.

📄Article

Citation Recommendation: BRĂGARU, Carmen. „Flori exotice traduceri din spații insolite, înregistrate în presa românească în perioada 1859-1964”. In: RITL, New Series, XV, No. 1-4, January-December 2021-2022, p. 137-146.
Titlul: FLORI EXOTICE TRADUCERI DIN SPAȚII INSOLITE, ÎNREGISTRATE ÎN PRESA ROMÂNEASCĂ ÎN PERIOADA 1859-1964
Title: EXOTIC FLOWERS. TRANSLATIONS FROM UNUSUAL AND REMOTE SPACES REGISTERED IN ROMANIAN LITERARY PUBLICATIONS BETWEEN 1859-1964
Pages: 137-146.
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2021-2022/9_C_Bragaru.pdf

Rezumat: Spațiile exotice au atras întotdeauna prin aspectele lor cu totul neobișnuite, un farmec al necunoscutului fiind prezent mereu în mentalul colectiv, alături de atracția pentru alteritate, una apăsată, presupunând, prin depărtarea considerabilă, deosebiri culturale semnificative. Dacă astfel de întâlniri au fost mai rare sau chiar inexistente la nivelul cărților integral transpuse, cel puțin în prima parte a perioadei de care ne ocupăm, în revistele cu profil literar, dar și în cele cu pagină sau rubrică literară cvasi-constantă, au apărut numeroase „flori exotice”, adunate pentru prima dată laolaltă de cercetarea periodicelor românești pentru elaborarea Bibliografiei relațiilor literaturii române cu literaturile străine în periodice. Textele de acest gen apărute în presa literară românească sunt în genere de mică întindere, adesea fără traducător sau sursă specificate, și aparțin majoritar folclorului din spațiul respectiv (legende, basme, proverbe), motivul fiind, pe lângă preocuparea pentru folcloristică a epocii, acela că pitorescul tradiției se constituia, fără doar și poate, într-o carte de vizită semnificativă. Sunt de luat în seamă, de asemenea, tendințele epocii, profilul revistei, comanda redacției, gustul cititorilor, precum și înclinația traducătorilor pentru anumite subiecte sau regiuni. Urmând firul clasificării zecimale universale și depășind spațiile lingvistice bine reprezentate și relativ cunoscute, studiul nostru va trece în revistă intrările înregistrate de Bibliografia relațiilor… din literaturi exotice, precum cele baltice, irlandeză, scoțiană, afgană, anamită, vietnameză, tailandeză, azeră, coreeană, africane, malaysiană ș.a.

Cuvinte-cheie: presa literară românească, bibliografia analitică, spații exotice, traducători români, scriitori selectați

Abstract: Exotic spaces have always attracted people’s attention for their completely unusual aspects, a charm of the unknown being always present in the collective mind along with the irresistible attraction for otherness, connoting significant cultural differences when considerable distances are implied. If such encounters were unfrequent or even non-existent at the level of fully translated books, at least in the first part of the period we are dealing with, numerous ‘exotic flowers’ appeared in literary magazines and also in those with a quasi-constant literary page or column, gathered for the first time by the collective research of Romanian periodicals for the elaboration of the project known as the Bibliography of the Relations of Romanian Literature with Foreign Literatures in Periodicals. Texts of this kind published in the Romanian literary press are generally short, often without a specified translator or source, mostly belonging to the folklore of a certain area (legends, fairy tales, proverbs), the main reasons being the major folkloric interest of the time and also the belief that tradition with its picturesque traces is without a doubt the soul of a nation. We should also take into account the trends of the period, the profile of the magazines, the demand of the editorial staff, the readers’ taste as well as the translators’ inclination for certain topics or regions. Following the universal decimal classification and leaving aside well-represented and relatively well-known linguistic spaces, our paper will review the entries registered in our Bibliography… concerning exotic literatures such as Baltic, Irish, Scottish, Afghan, Annamite, Vietnamese, Thai, Azerbaijani, Korean, African, Malay, Javanese, Maori or those emerging from Madagascar or New Zealand.

Keywords: Romanian literary press, analitical bibliography, exotic spaces, Romanian translators, emerging writers

No Comments

Comments are closed.