The review for Literary History and Theory

MOSES GASTER. PERENITATEA UNEI OPERE FILOLOGICE DEOSEBITE

December 15, 2022

👤Author

Name: Gheorghe Chivu
Affiliation: Membru corespondent al Academiei Române
Contact: gheorghe.chivu@gmail.com

📄Article metadata

Citation Recommendation: CHIVU, Gheorghe. Moses Gaster. Perenitatea unei opere filologice deosebite”. In: RITL, New Series, XV, No. 1-4, January-December 2021-2022, p. 125-132.
Titlul: MOSES GASTER. PERENITATEA UNEI OPERE FILOLOGICE DEOSEBITE
Titre: MOSES GASTER. LA PÉRENNITÉ D’UNE ŒUVRE PHILOLOGIQUE REMARQUABLE
Pages: 125-132
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2021-2022/7_Gh_Chivu.pdf

Rezumat: Evocarea personalității lui Moses Gaster, la 165 de ani de la naștere, dovedește fără dubiu valoarea și totodată validitatea unei opere construite cu tenacitate și cu știință, pe baza unei foarte bune pregătiri filologice. Iar Chrestomatia română, întocmită în urmă cu 130 de ani pentru a obține „o istorie complectă a dezvoltării treptate a limbei româneˮ până la finele veacului al XIX-lea, rămâne un punct de referință, obligatoriu și integral valid, în cercetările consacrate scrisului vechi românesc.

Cuvinte-cheie: Moses Gaster, filologie, bibliologie, scrisul vechi românesc, istoria limbii române literare.

Résumé: Évoquer la personnalité de Moses Gaster, 165 ans après sa naissance, témoigne sans aucun doute de la validité d’une œuvre bâtie avec ténacité et rigueur scientifique, sur la base d’une très bonne formation philologique. Et son ouvrage Chrestomatia română, rédigé il y a 130 ans afin d’obtenir « une histoire complète du développement progressif de la langue roumaine » jusqu’à la fin du XIXème siècle, demeure un repère incontournable, de référence, obligatoire et entièrement valide, dans le domaine des recherches consacrées aux écrits roumains anciens.

Mots-clés: Moses Gaster, philologie, bibliologie, écrits roumains anciens, histoire de la langue roumaine littéraire

Bibliography:

*** A guide to Special Collections of the John Rylands University Library of Manchester, John Rylands University Library of Manchester, 1999.

 *** Dicționarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion, ediția a II-a revizuită, adăugită și adusă la zi, vol. II, D-G, Editura Muzeului Literaturii Române, București, 2017.

 *** Enciclopedia literaturii române vechi, coordonator general Eugen Simion, coordonare Dan Horia Mazilu, Gheorghe Chivu, Eugen Pavel, Laura Bădescu, Fundația Națională pentru Știință și Artă, Muzeul Național al Literaturii Române, București, 2018.

*** The Gaster Papers, Occasional Publications no. 2, The Library of University College, London, f.a.

Jana Balacciu, Rodica Chiriacescu, Dicționar de lingviști și filologi români, Editura Albatros, București, 1978.

 Ioan Bianu, Nerva Hodoș, Bibliografia românească veche, I. 1508–1716, Edițiunea Academiei Române, București, Socec, 1903.

 Gh. Chivu, Cartea de bucate, un manuscris singular în scrisul vechi românesc, în Gabriel Ștrempel, la 80 de ani, Satu-Mare, 2006, p. 123–135.

Gh. Chivu, Liturghierul lui Antim Ivireanul și impunerea modelului muntenesc în scrisul liturgic românesc, în Șerban Cantacuzino, Antim Ivireanul și Neofit Criteanul – Promotori ai limbii române în cult, Editura Cuvântul Vieții, București, 2013, p. 185–193.

Timotei Cipariu, Crestomatia sau analecte literarie din cărțile mai vechi și nouă românești tipărite și manuscrise, începând din secolul XVI până la al XIX, Blaj, Tipariul Seminariului, 1858. Moses Gaster, Chrestomatie română. Texte tipărite și manuscrise (sec. XVI–XIX) dialectale și populare, cu o introducere, gramatică și un glosar româno-francez, I–II, Leipzig, F. A. Brockhaus, București, Socec & Co., 1891.

Moses Gaster, La versione rumeno del Vangelo di Matteo, tratta dal Tetraevanghelion del 1574 (ms. del Museo Britanico: Harley 6311, în „Archivio glottologico italianoˮ, XII, 1890, p. 197–254.

Moses Gaster, Literatura populară română, București, 1883. Moses Gaster, Tetraevanghelul diaconului Coresi din 1561, București, 1929.

Magdalena Georgescu, Cea mai veche listă cu nume românești de plante, în „Limba românăˮ, XXX, 1981, nr. 1, p. 13–21.

Ion Gheție, Baza dialectală a românei literare, Editura Academiei Române, București, 1975. Ion Gheție (coord.), Istoria limbii române literare. Epoca veche (1532–1780), Editura Academiei Române, București, 1997.

Maria Haralambakis, Representations of Moses Gaster (1856-1939) in anglophone and Romanian scholarship, în „New College Yearbook. 2012–2013ˮ, Bucharest, p. 89–128.

B. P. Hasdeu, Cuvente den bătrâni, tomul II. Cărțile poporane ale românilor în secolul XVI în legătură cu literatura poporană cea nescrisă, Studiu de filologie comparativă, București, Noua Tipografie Națională C. N. Rădulescu, 1879.

Zamfira Mihail, Scrierile Sfântului Antim în unificarea limbii române literare, în Șerban Cantacuzino, Antim Ivireanul și Neofit Criteanul – Promotori ai limbii române în cult, Editura Cuvântul Vieții, București, 2013, p. 195–221.

G. Mihăilă, Moses Gaster la Academia Română, în „Studii și cercetări lingvisticeˮ, LX, 2009, nr. 1, p. 96–118.

 Mihai Moraru, Cătălina Velculescu, Bibliografia analitică a cărților populare laice, I–II, Editura Academiei Române, București, 1976, 1978.

 Liviu Onu, Tradiția manuscrisă a unei sinteze europene la români în secolele al XVI-lea – al XIX-lea. Mântuirea păcătoșilor (Amartolon sotiria), Studiu de critică textuală, Editura Academiei Române, București, 2002.

Șt. Pașca, Activitatea lui Moses Gaster în domeniul lingvisticii și filologiei române, în „Cercetări de lingvisticăˮ, Cluj, I, 1956, nr. 1–4, p. 103–117.

Dan Simonescu, Colecția de manuscripte M. Gaster din Biblioteca Academiei Române, în „Viața româneascăˮ. XXXII, 1940, nr. 5, p. 6–32.

Dan Zamfirescu, Studiu introductiv, în Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie, Editura Minerva, București, 1971, p. 5–55.

No Comments

Comments are closed.