The review for Literary History and Theory

„VĂMILE VĂZDUHULUI” DE LA MITOLOGIE FOLCLORICĂ LA SEGMENT NARATIV

December 15, 2013

👤Author

Name: Luisa Valmarin
Affiliation: Università di Roma

📄Article

Citation Recommendation: VALMARIN, Luisa. „«Vămile văzduhului» de la mitologie folclorică la segment narativ”. In: RITL, New Series, VII, No. 1-4, January-December 2013, p. 59-72
Titlul: „VĂMILE VĂZDUHULUI” DE LA MITOLOGIE FOLCLORICĂ LA SEGMENT NARATIV
Title: “CELESTIAL CUSTOMS”, FROM FOLKLORE MYTHOLOGY TO NARRATIVE FRAGMENTS)
Pages: 59-72
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2013/7_L_Valmarin.pdf

Abstract: The present paper studies the manner in which the parable (narration) of the customs of heaven is used as a narrative insertion in the context of a sermon about archangels.

Keywords: sermon, archangels, homiliary, manuscript, the customs of heavenart, translations

Bibliography:

Anghelov, B., 1963: Apokrifi în Istorija na bălgarskata literatura, I. Starobălgarska literatura, Sofija, Izdatelstvo na Bălgarskata Akademija na Naukite, p. 178–192.

Bedros, Vlad, 2011: Cultul arhanghelilor – surse literare şi iconografie. Moldova secolelor XV-XVI, în Arhangheli şi îngeri, Bucureşti, Editura Deisis/ Stavropoleos, p. 96–129.

Biblia, 1688: Biblia adecă Dumnezeiască Scriptură a Vechiului şi a Noului Testament …, Retipărită după 300 de ani în facsimil şi transcriere, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1997.

Cândea, Virgil, 2001: Filocalia în literatura română veche în Filocalia. Versiunea în limba română a antologiei în limba greacă, publicată la Veneţia, în 1782…, Bucureşti, Editura Universalia, p. 11–18.

Cândea, Virgil, 2007: Locul spiritualităţii româneşti în reînnoirea isihastă în ***, Românii în reînnoirea isihastă, Iaşi, Editura Trinitas, p. 17–38.

Chivu, Gh., 1997: Variantele limbii române literare. Variantele stilistice în ***, Istoria limbii române literare. Epoca veche (1532–1780), Bucureşti, Editura Academiei Române, p. 241–260; 455–481.

Ciobanu, Ştefan, 1989: Istoria literaturii române vechi. Ediţie îngrijită, note şi prefaţă de Dan Horia Mazilu, Bucureşti, Editura Eminescu.

Comşa, Nicolae, 1944: Manuscrisele româneşti din Biblioteca Centrală de la Blaj, Blaj, Tipografia Lumina.

Deleanu, Marcu Mihail, 1997: Stilul religios al limbii române literare în Limbă şi literatură, 2, p. 28–39.

Dimitrova, Margaret, 2008: Damaskinarska literatura în Istorija na bălgarskata srednovekovna literatura, Sofija, Istok-Zapad, p.729–740.

Dinekov, P., 1963: Bălgarskata literatura prez XVII i părvata polovina na XVIII v. în Istorija na bălgarskata literatura, I. Starobălgarska literatura, Sofija, Izdatelstvo na Bălgarskata Akademija na Naukite, p. 402–414.

Disdier, Th. Μ., 1944: Le témoignage spirituel de Thalasius le Lybien în Etudes Byzantines, vol. II, p. 79–118.

Filocalia 1948: Filocalia sau culegere din scrierile sfinţilor Părinţi cari arată cum se poate omul curăţi, lumina şi desavârşi, vol. IV. Tradusă din greceşte de prof. stavr. dr. Dumitru Stăniloae, profesor la Facultatea de Teologie din Bucureşti, Sibiu, Tipografia Arhidiecezană.

Filocalia 2001: Filocalia. Versiunea în limba română a antologiei în limba greacă publicată la Veneţia, în 1782 de Sfântul Nicodim Aghioritul şi Sfântul Macarie mitropolitul Corintului la care s-au adăugat şi alte texte. Ediţie îngrijită, note, notă asupra ediţiei şi postfaţă de Doina Uricariu. Studiu introductiv de acad. Virgil Cândea, Bucureşti, Universalia

Frâncu, Constantin, 1974: Limba Cazaniei lui Varlaam în comparaţie cu limba celorlalte cazanii din secolele al XVII-lea – al XVIII-lea în ***, Studii de limbă literară şi filologie, vol. III, Bucureşti, Editura Academiei RSR, p. 47–80.

Grapa, Timotei, 2002: Sfârşitul lumii şi viaţa de apoi în literatura populară manuscrisă. Studiu de caz în „Buletinul Cercurilor Științifice Studenţeşti”, Alba Iulia, Universitatea „1 Decembrie 1918”.

Kontouma, Vassa, 2012: Christianisme orthodoxe în Annuaire de l’Ecole pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences religieuses, 119, pp. 191–206.

Mancaş, Mihaela, 1983: Limbajul artistic românesc. Secolul al XIX–lea, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

Mareş, Alexandru, 2012: O scriere imaginară: „Păucenia” lui Alexandru-vodă din Ţara Moldovei în „Limba română”, nr. 2, p. 211–218.

Mazilu, Dan Horia, 1976: Barocul în literatura română din secolul al XVII-lea, Bucureşti, Editura Minerva.

Mazilu, Dan Horia, 1987: Proza oratorică în literatura română veche, partea a II-a (Renaşterea, Barocul), Bucureşti, Editura Minerva.

Mazilu, Dan Horia, 1996: Literatura română barocă în context european, Bucureşti, Editura Minerva.

Mazilu, Dan Horia, 2005: Studii de literatură română veche, Bucureşti, Editura Academiei Române.

Negrici, Eugen, 2000: Expresivitatea involuntară, Bucureşti, Editura Universalia.

Olaru, Ovidiu Victor 2011: Tàxis hierà, minunile arhanghelilor de la Stavropoleos în ***, Arhangheli şi îngeri, Bucureşti, Deisis/ Stavropoleos, p. 130–151.

Olteanu, Pandele, 1970: Criterii stilistice în studiul comparat al literaturii omiletico-parenetice în ***, Probleme de literatură comparată şi sociologie literară, Bucureşti, Editura Academiei RSR, p. 135–153.

Olteanu, Pandele, 1971: Izvoare şi versiuni bizantino-slave ale omiliei lui Varlaam despre „Înmormîntarea lui Hristos” în ***, Studii de slavistică, vol. II, Bucureşti, Editura Academiei RSR, p. 51–89.

Olteanu, Pandele, 1972: Unul din izvoarele ale „Cazaniei” Mitropolitului Varlaam (1643): „Comoara” lui Damaschin Studitul în „Romanoslavica”, vol. XVIII, p. 163–185.

Olteanu, Pandele, 1976: Damaschin Studitul şi Mitropolitul Varlaam al Moldovei în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, nr. 3–4, p. 211–244.

Panaitescu, P. P., 1959: Manuscrisele slave din Biblioteca Academiei RPR, vol. I, Bucureşti, Editura Academiei RPR.

Panaitescu, P. P., 2003: Catalogul manuscriselor slavo-române şi slave din Biblioteca Academiei. Vol. II, ediţie îngrijită de Dalila-Lucia Aramă şi revizuită de G. Mihailă. Cu o prefaţă de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, Editura Academiei Române.

Pelin, Valentina, 2007: Contribuţia cărturarilor români la traducerile Şcolii paisiene în ***, Românii în reînnoirea isihastă, Iaşi, Trinitas, p. 83–120.

Popa, At., 1965: Texte vechi în Cazania lui Varlaam în „Mitropolia Ardealului”, nr. 1–3, p. 74–90.

Rosetti, Al.; Cazacu, B.; Onu, L., 1971: Istoria limbii române literare. Vol. I, De la origini până la începutul secolului al XIX-lea. Ediţia a doua, revăzută şi adăugită, Bucureşti, Editura Minerva.

Sfârlea, Lidia, 1972: Contribuţii la delimitarea stilurilor literare româneşti, în ***, Studii de limbă literară şi filologie, vol. II, Bucureşti, Editura Academiei RSR, p. 145–206.

Ştrempel, Gabriel, 1978–1992: Catalogul manuscriselor româneşti, vol. I–IV, Bucureşti, Editura Ştiinţifică.

Timotin, Andrei, 2002: La littérature éschatologique byzantine et post-byzantine dans les manuscrits roumains în „Revue des Études Sud-Est Européennes”, nr. 1–4, p. 151–166.

Timotin, Andrei, 2004: Circulation des manuscrits en contexte historique: la traduction roumaine de la „Vision de Sophiani” în „Revue des Études Sud-Est Européennes”, nr. 1–4, pp. 107–116.

Varlaam, 1966: Cazania 1643. Ediţie îngrijită de J. Byck, Bucureşti, Editura Academiei RSR.

Varlaam, 2012–2013: Carte românească de învăţătură dumenicile preste an şi la praznice împărăteşti şi la svenţi mari. Ediţie îngrijită, indice şi glosar Stela Toma. Prefaţă şi studiu Dan Zamfirescu, Bucureşti, Editura Roza Vânturilor.

Viaţa sfântului Vasilie cel nou şi vămile văzduhului, 2004. Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie şi glosar de Maria Stanciu-Istrate, Bucureşti, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă.

Zafiu, Rodica, 2001: Diversitate stilistică în româna actuală, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti.

Zamfirescu, Dan 2012–2013: Studiul în Varlaam, Carte românească de învăţătură, Bucureşti, Editura Roza Vânturilor.

No Comments

Comments are closed.