The review for Literary History and Theory

AVENTURILE „TINEREI GENERAȚII” INTERBELICE ÎN FICȚIUNEA LUI MIRCEA ELIADE

December 15, 2022

👤Author

Name: Ștefan Firică
Affiliation: C.S. III, Institutul de Istorie și Teorie Literară „ G. Călinescu”, Academia Română
Contact: stefanfirica@yahoo.com.

📄Article

Citation Recommendation: FIRICĂ, Ștefan. Aventurile «tinerei generații» interbelice în ficțiunea lui Mircea Eliade”. In: RITL, New Series, XV, No. 1-4, January-December 2021-2022, p. 94-101.
Titlul: AVENTURILE „TINEREI GENERAȚII” INTERBELICE ÎN FICȚIUNEA LUI MIRCEA ELIADE
Title: THE ADVENTURES OF THE INTERWAR ”YOUNG GENERATION” IN MIRCEA ELIADE’S FICTION
Pages: 94-101
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2021-2022/5_S_Firica.pdf

Rezumat: Încă de la primele intervenții publicistice, în spiritul „tinerelor generații” europene, Mircea Eliade notează aventura ca dimensiune existențială și epistemologică esențială a grupului intelectual emergent din care face parte. De-a lungul anilor ‘30, semnificațiile aventurii se ramifică în scrierile de toate felurile ale „tinerei generații” românești, pe măsură ce interesele reprezentanților acesteia se polarizează în direcții diferite. La mijloc sunt influențele mai multor scriitori și eseiști europeni, de la André Gide și Jacques Rivière până la Albert Thibaudet și Georg Simmel. În neîncheiata sa trilogie politică intitulată provizoriu Victorii (și alcătuită din romanele Întoarcerea din rai, Huliganii și Viață nouă, ultimul nedefinitivat), Eliade are ambiția de a realiza un portret de grup în care să cuprindă toate valențele – politice, culturale, literare, existențiale – ale „generației” sale. Calea acestei diversități fenomenale, consideră el, e deschisă de o aventură intelectuală originară. Rezultă o identitate mozaicată, conflictuală, în mișcare, trecută prin inconfundabilul filtru subiectiv al autorului, pe care acest articol își propune să o schițeze.

Cuvinte-cheie: roman politic, ideologie, existențialism, „tânăra generație”

Abstract: From his first articles written in the vein of the ”young generations” in Europe, Mircea Eliade lists adventure as a core feature of the emerging intellectual group that he is a part of. During the 1930s, the significances of adventure shift continuously and mushroom in the texts elaborated by the members of the Romanian ”young generation”, while they take or change ideological and political sides. Most of them are influenced by such European writers or intellectuals as André Gide, Jacques Rivière, José Ortega y Gasset, Georg Simmel, Albert Thibaudet, etc. In his unended trilogy Victories (Victorii), Eliade aims to sketch a group portrait in which to include all the ideological traits of his „generation”, be they political, cultural, literary, or existential. The overall image, filtered through Eliade’s own unmistakable point of view, is that of a moving, conflicting mosaic-identity.

Keywords: political fiction, ideology, existentialism, „young generation”

Bibliography:

Bătălia pentru roman 1997: Bătălia pentru roman, Antologie de Aurel Sasu și Mariana Vartic, Editura Atos, București, 1997.

 „Dosarul” Mircea Eliade: „Dosarele” Mircea Eliade, vol. I-IV. Cuvânt înainte și culegere de texte de Mircea Handoca, Editura Curtea Veche, 1998-2001, București.

Romanul românesc în interviuri: Romanul românesc în interviuri, Antologie, sinteze bibliografice și indice de Aurel Sasu și Mariana Vartic, Editura Minerva, București. Alexandrescu 1999: Sorin Alexandrescu, Paradoxul român, Editura Univers, București, 1999. Alexandrescu 2006: Sorin Alexandrescu, Mircea Eliade, dinspre Portugalia, Editura Humanitas, București.

Blotner 1955: Joseph L. Blotner, The Political Novel, Doubleday and Co. Inc., Garden City, New York.

Blotner 1966: Joseph Blotner, The Modern American Political Novel. 1900-1960, University of Texas Press, Austin & London.

Cioculescu 1972: Șerban Cioculescu, Aspecte literare contemporane, Editura Minerva, București.

 Diez de Velasco 2007: Francisco Diez de Velasco, „Mircea Eliade y Eugenio d’Ors (y el arquetipo)”, Revista de Ciencias de las Religiones, 2007, 12, 81-112.

Eliade 1934: Mircea Eliade, Oceanografie, Cu un desen inedit de Marcel Iancu, Editura Cultura Poporului, București.

Eliade 1990: Mircea Eliade, Profetism românesc, vol. I-II, Editura Roza Vânturilor, București. Eliade 1991: Mircea Eliade, Jurnal, I-II, Ediție îngrijită de Mircea Handoca, Editura Humanitas, București.

Eliade 2003: Mircea Eliade, India. Biblioteca maharajahului. Șantier, Editura Humanitas, București.

Eliade 2010: Mircea Eliade, Întoarcerea din rai, Prefață de Dan C. Mihăilescu, Editura Jurnalul Național, București.

Fisher 1928: H.A.L. Fisher, “The political novel”, Cornhill Magazine, vol. 64, 1928, p. 25-38.

Kanterian 2006: Edward Kanterian, „Fascismul intelectualilor din România. Spre o analiză comparativă”, Revista 22, nr. 829, 24-30 ianuarie 2006, p. 5.

Lovinescu 1937: Lovinescu, E., Istoria literaturii române contemporane (1930- 1937), Editura Librăriei Socec, București, 1937.

Petreu 2007: Petreu, Marta, „Eliade par lui-même” (I-II), Apostrof, nr. 4-5 (203-204), 2007, p. 20-23, 15-20.

Safranski 2004: Rüdiger Safranski, Un maestru din Germania. Heidegger și epoca lui, traducere din germană de Ileana Snagoveanu-Spiegelberg, Editura Humanitas, București.

Simion 2011: Eugen Simion, Mircea Eliade. Nodurile și semnele prozei, Editura Univers Enciclopedic Gold, București.

Speare 1924: Morris Edmund Speare, The Political Novel: Its Development in England and in America, Oxford University Press, New York.

Suleiman 1983: Susan Rubin Suleiman, Authoritarian Fictions. The Ideological Novel as a Literary Genre, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.

Țurcanu 2003: Florin Țurcanu, Mircea Eliade, prizonierul istoriei, Traducere din franceză de Monica Anghel și Dragoș Dodu, cu o prefață de Zoe Petre, Editura Humanitas, București. Ungureanu 2010: Cornel Ungureanu, Șantier 2. Un itinerar în căutarea lui Mircea Eliade, Editura Cartea Românească, București. Wohl 1979: Robert Wohl, The Generation of 1914, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.

No Comments

Comments are closed.