The review for Literary History and Theory

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ IITL 70: PROVOCĂRI METODOLOGICE ALE PERIODIZĂRII RELAȚIILOR LITERATURII ROMÂNE CU LITERATURILE LUMII IMPUSE DE TRĂSĂTURILE SPECIFICE DIVERSELOR ETAPE ISTORICE DE-A LUNGUL UNUI SECOL (1859-1964)

December 15, 2020

👤Author

Name: Carmen Brăgaru
Affiliation: Cercetător științific III, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, București.

📄Article

Citation Recommendation: BRĂGARU, Carmen. „Conferința Internațională IITL 70: provocări metodologice ale periodizării relațiilor literaturii române cu literaturile lumii impuse de trăsăturile specifice diverselor etape istorice de-a lungul unui secol (1859-1964)”. In: RITL, New Series, XIV, No. 1-4, January-December 2020, p. 308–315.
Titlul: CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ IITL 70: PROVOCĂRI METODOLOGICE ALE PERIODIZĂRII RELAȚIILOR LITERATURII ROMÂNE CU LITERATURILE LUMII IMPUSE DE TRĂSĂTURILE SPECIFICE DIVERSELOR ETAPE ISTORICE DE-A LUNGUL UNUI SECOL (1859-1964)
Title: METHODOLOGICAL CHALLENGES IN PERIODIZING THE RELATIONS BETWEEN ROMANIAN LITERATURE AND WORLD LITERATURES DURING A CENTURY (1859-1964)
Pages: 308–315
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2020/16_C_Bragaru.pdf

Rezumat: Astăzi, când Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, aidoma unui arbore, a atins venerabila vârstă de 70 de ani, se cuvin atât o contemplare a ramurilor ce alcătuiesc coroana realizărilor prezente, cât și o întoarcere reverențioasă spre rădăcinile cercetării inițiate de înaintași, fără de care copacul viguros al acestei instituții nu ar fi rezistat intemperiilor și nu s-ar prezenta astăzi atât de impunător. În peisajul schimbărilor mai mari sau mai mici, inerente în decursul celor șapte decenii de existență, vastul proiect „de timp și de proporții” inițiat de Zoe Dumitrescu-Bușulenga în 1975, Bibliografia relațiilor literaturii române cu literaturile străine în periodice, a fost și rămâne un important factor de continuitate, impunându-se prin pionieratul în planul cercetării naționale din domeniul comparatisticii, dar și printr-un profil specific novator, unic în Europa, atunci ca și acum. În articolul nostru vom trece în revistă, dând exemple lămuritoare, o mică parte dintre provocările metodologice ivite în procesul de periodizare a relațiilor dintre literatura română și celelalte literaturi ale lumii, dificultăți teoretice și practice cu care s-au confruntat cercetătoarele implicate în acest proiect timp de mai bine de patru decenii.

Cuvinte-cheie: dificultăți metodologice, bibliografie analitică, relații literare, literatura română, literaturile lumii, abordare interdisciplinară

Abstract: Today when our Institute of Literary History and Theory – just like a tree – has reached the venerable age of 70, we ought to contemplate not only the impressive branches that outline the crown of the present achievements, but also to return reverently to the roots initiated by our forerunners, without which the vigorous tree of this institution would not have withstood the changing weather and would not have become so imposing today. In the landscape of inherent major or minor changes during the seven decades of existence, the vast project ‘of time and proportions’ initiated by Zoe Dumitrescu-Bușulenga back in 1975, The Bibliography of the Relations between Romanian Literature and the Foreign Literatures as mirrored in the Romanian Periodical Publications, has always been an important factor of continuity, imposing itself as a pioneering project in the field of national research regarding comparativism, but also as a specific innovative profile, unique in Europe even today not only 45 years ago. Our paper will review, with edifying examples, a small part of the methodological challenges that have arisen while periodizing the relationships between literatures, theoretical and practical difficulties faced by the researchers involved in this project for over four decades.

Keywords: analitical bibliography, relations between world literatures, interdisciplinary approach, methodological difficulties

No Comments

Comments are closed.