The review for Literary History and Theory

GRAFIA CUVINTELOR ROMÂNEȘTI ÎN TEXTELE LATINEȘTI ALE LUI DIMITRIE CANTEMIR

December 15, 2016

👤Author

Name: Florentina Nicolae
Affiliation: Facultatea de Litere, Universitatea „Ovidius” din Constanța

📄Article

Citation Recommendation: NICOLAE, Florentina.Grafia cuvintelor românești în textele latinești ale lui Dimitrie Cantemir”. In: RITL, New Series, X, No. 1-4, January-December 2016, p.  221-231.
Titlul: GRAFIA CUVINTELOR ROMÂNEȘTI ÎN TEXTELE LATINEȘTI ALE LUI DIMITRIE CANTEMIR
Title: THE SPELLING OF ROMANIAN WORDS IN DIMITRIE CANTEMIR’S LATIN TEXTS
Pages: 221-231
Language: Româanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2016/12_F_Nicolae.pdf

Abstract: In this paper we analyze the spelling of the Romanian words used by Dimitrie Cantemir in his Latin historical works, of historical nature. We will consider Incrementorum et decrementorum Aulae Othmannicae libri tres, Historia Moldo-Vlachica, De antiquis et hodiernis Moldaviae nominibus, Descriptio antiqui et hodierni status Moldaviae, Vita Constantini Cantemyrii. The aim of the research is to identify the influences on Romanian spelling of these words, continuing the research undertaken by Academician Gheorghe Mihăilă (2008), in Descriptio Moldaviae, as well as the solutions proposed by Cantemir, especially on the words rarely or never documented in his bibliographical sources. Anthroponyms and names of the places have been discussed in our previous articles. We intend to bring additions and improvements to our research on the Latin works of the Moldavian Prince; we are not very much concerned with the Latinized forms, but especially with the words the author endeavored to keep in their vernacular shapes.

Keywords: Neo-Latin, Medieval Latin, Romanian phonemes, dialectal influences, graphic oscillations.

Bibliography:

Cantemir, Dimitrie, 1983: De antiquis et hodiernis Moldaviae nominibus și Historia Moldo-Vlachica, prefață de Virgil Cândea, ediție critică, traducere, introducere, note și indici de Dan Slușanschi, București, Editura Academiei.

 Cantemir, Dimitrie, 1996: Vita Constantini Cantemyrii, cognomento Senis, Moldaviae Principis, cuvânt-înainte de acad. Virgil Cândea, studiu introductiv de Andrei Pippidi, ediție critică, traducere și anexe de Dan Slușanschi și Ilieș Câmpeanu, note și comentarii de Andrei Pippidi, indici de Ilieș Câmpeanu, București, Editura Academiei Române.

Cantemirii, Demetrii, Principis Moldaviae, 2006: Descriptio antiqui et hodierni status Moldaviae / Dimitrie Cantemir, Descrierea stării de odinioară și de astăzi a Moldovei, ediție critică întocmită de Dan Slușanschi, București, Editura Institutului Cultural Român.

 Cantemir, Dimitrie, Moldaviae Principis, 2014: Descriptio antiqui et hodierni status Moldaviae / Dimitrie Cantemir / Dimitrie Cantemir, Principele Moldovei, Descrierea stării de odinioară și de azi a Moldovei, traducere după originalul latin de G. Guțu, Introducere de Maria Holban, comentariu istoric de N. Stoicescu, studiu cartografic de Vintilă Mihăilescu, indice de Ioana Constantinescu, cu o notă asupra ediției I de D. M. Pippidi. Ediția a II-a îngrijită de AnaCristina Halichias, Postfață de Eugen Simion, dosar de receptare critică de Bogdan Crețu, București, Academia Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă.

Cantemir, Dimitrie, 2015: Istoria măririi și decăderii Curții Othmane, editarea textului latinesc și aparatul critic: Octavian Gordon, Florentina Nicolae, Monica Vasileanu. Traducerea din limba latină: Ioana Costa. Cuvânt-înainte: Eugen Simion. Studiu introductiv: Ștefan Lemny, dosar de receptare critică de Bogdan Crețu, vol. I–II, București, Academia Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă.

Antofi, Marian, 2003: Evoluția consoanelor africate în subdialectul moldovenesc, „Analele Universității Ovidius din Constanța”. Seria Filologie, tomul XIV, Constanța, Ovidius University Press, p. 15–21.

 Caragiu Marioțeanu, Matilda; Giosu, Ștefan; Ionescu-Ruxăndoiu, Liliana; Todoran, Romulus, 1977: Dialectologie română, București, Editura Didactică și Pedagogică. Halichias, Ana-Cristina, 2004: Interferența dintre mediolatina de redacție românească, limba maternă a notarilor și mediul lingvistic din Țările Române, „Analele Universității Ovidius din Constanța”. Seria Filologie, tomul XV, Constanța, Ovidius University Press, p. 95–102.

 Hreapcă, Doina, 2002–2003: Statutul lingvistic al sudului Moldovei. Ipoteza unui vechi «dialect carpatic de sud-est», ALIL, t. XLII–XLIII, p. 87–102.

 Ivănescu, G., 1937: Schimbări fonetice populare românești formulate greșit sau incomplet, BIFR, IV, p. 204–2011.

Nicolae, Florentina, 2012: The influence of the Romanian language in Vita Constantinii Cantemyrii, cognomento Senis, Moldaviae Principis, în Astrid Steiner-Weber (ed. gen.), Acta Conventus Neo-Latinis Upsaliensis, II, Leiden–Boston, Brill, p. 767–777. Paraschiv, Mihaela, 2003: Documentele diplomatice latine din Moldova (sec. XIV–XVIII). Studiu lingvistic și stilistic. Teză de doctorat, varianta inedită. Teza a fost publicată sub titlul Documentele latine de cancelarie din Moldova (sec. XIV–XVIII). Studiu lingvistic și stilistic, Iași, Editura Junimea, Colecția „Antiqua et Mediaevalia”, 2004.

Paraschiv, Mihaela, 2008: Elemente lexicale alogene în latina documentelor de cancelarie din Moldova, AUI, secţiunea III e, Lingvistică, tomul LIV, Iași.

Popescu-Sireteanu, Ion, 1983: Limbă și cultură populară: din istoria lexicului românesc, București, Editura Științifică și Enciclopedică.

Rusu, Valeriu (coord.), 1984: Tratat de dialectologie românească, Craiova, Editura Scrisul Românesc.

Todoran, Romulus, 1984: Contribuții de dialectologie română, Bucureşti, Editura Ştiințifică şi Enciclopedică.

 Tiktin, Heimann, Rumänisch-Deutsches Wörterbuch. 2., überarbeitete und ergänzte Auflage von Paul Miron, I-III, Wiesbaden – Freiburg, Harrassowitz Verlag, Band I (A – C), 1986; Band II (D – O), 1988; Band III (P – Z), 1989.

No Comments

Comments are closed.