The review for Literary History and Theory

LITERATURA SOVIETICĂ, MĂREȚUL NOSTRU EXEMPLU” (O INCURSIUNE ÎN CULISELE CELUI DE-AL DOILEA CONGRES UNIONAL AL SCRIITORILOR DIN U.R.S.S.)

December 15, 2020

👤Author

Name: Ana-Maria Bănică

📄Article

Citation Recommendation: BĂNICĂ, Ana-Maria. „«Literatura sovietică, mărețul nostru exemplu» (o incursiune în culisele celui de-Al doilea Congres Unional al Scriitorilor din U.R.S.S.)”. In: RITL, New Series, XIV, No. 1-4, January-December 2020, p. 237–251.
Titlul: LITERATURA SOVIETICĂ, MĂREȚUL NOSTRU EXEMPLU” (O INCURSIUNE ÎN CULISELE CELUI DE-AL DOILEA CONGRES UNIONAL AL SCRIITORILOR DIN U.R.S.S.)
Title: THE SOVIET LITERATURE: OUR GREAT EXAMPLE (AN INCURSION INTO THE BACKSTAGE OF THE SECOND FEDERAL CONGRESS OF WRITERS FROM U.R.S.S.)
Pages: 237–251
Language: Romanian
URL: https://ritl.ro/pdf/2020/10_A-M_Banica.pdf

Rezumat: În studiul de față analizăm coordonatele trasate de „maeștrii literaturii” de la Kremlin scriitorilor din U.R.S.S. și celor din „țările surori” prilejuite de contextul celui de al II-lea Congres Unional al Scriitorilor Sovietici (1954). Astfel, teorii precum lipsa de conflict și nihilismul, strecurate în presa din U.R.S.S. din cauza dezinteresului sau a complicității unora dintre apărătorii păcii, ocupă prim-planul dezbaterilor ideologice ale momentului, rezultând necesitatea ca romancierii, dramaturgii, poeții să renunțe la dramele „eului neprețuit” și la teoria auto-exprimării. Unicitatea artistului, specificitatea creației, subiectivitatea în literatură trebuie înlocuite cu imaginea scriitorului militant, cu elanul revoluționar și spiritul combatant inoculate de scriitori în rândul maselor prin intermediul mesajelor ideologice. În România, conform mărturisirilor regăsite în publicațiile vremii, evenimentul este așteptat cu nerăbdare de adepții noilor orizonturi literare. Învățăturile de la Kremlin sunt valorificate de literații români în articole teoretice sau demonstrative, creațiile românești fiind interpretate prin utilizarea grilei teoretice impuse de metoda realismului-socialist. Doar că, pe alocuri, emoția artistică, empatia sunt mai puternice decât sarcinile trasate de oficiali și dau naștere unor nuanțări, cum este cazul lui N. Tertulian, acesta reintegrând elementul artistic printre valorile ideologiei literare.

Cuvinte-cheie: elan revoluționar, scriitor militant, realism-socialist, modele literare, internaționalism, arta angajată versus arta pură

Abstract: In this study we analyze the trends imposed by the Literature Masters from Kremlin to the U.R.S.S. writers or to the friends from others countries on the Second Federal Congress of Soviet Writers. No violence or nihilism theory, advanced on U.R.S.S. literary press, because of the disinterest or complicity of some soviets writers, are subjects discussed on the conference. So, there is a necessity that the writers give up to the dramas of the unpriced I and to the free manifestation. The artist uniqueness, the singularity of creation, the subjectiveness from literature must be replaced with militant writer imagine, with revolutionary elan and with the combatant spirit, all this ideas being inoculated by writers among people using ideological messages. In Romania, from the confessions found on time publications, the event is eagerly awaited by some Romanian literary men. The instructions from Kremlin are valorized on theoretical or applied studies, the Romanian works being read by using the realism-socialist methods. But, sometimes, the artistic feeling is more powerful than the assignments given by the Seniors Official. This is the case of N. Tertulian who reintegrated the artistic element into literary ideology values.

Keywords: revolutionary elan, militant writer, realism-socialist, literary models, internationalism, engaged art vs. pure art

Bibliography:

În volum: Cronologia vieții literare românești: perioada postbelică, vol. VI, Eugen Simion (coordonator general), Andrei Grigor (coordonator redacțional); Documentare și redactare: Cristina Balinte, Nicoleta Ifrim, Mihai Iovănel, Andrei Terian, Editura Muzeul Național al Literaturii Române, București, 2012.

 În periodice: Baconsky, A.E (Un bilanț grandios); Banuș, Maria (Prinos literaturii umanismului contemporan); Dumitriu, Petru (E și al nostru…); Jebeleanu, Eugen (Apărând libertatea); Pas, Ion (Tot ce am realizat valabil…); Cezar Petrescu (Mărturisiri vechi și nouă), rubrica „Literatura sovietică, mărețul nostru exemplu”, în „Gazeta literară”, nr. 40, joi, 16 decembrie, 1954.

Beniuc, Mihai, De vorbă cu Mihai Beniuc, Secretar al Uniunii Scriitorilor din R.P.R., Un eveniment de seamă în viața literaturii sovietice și mondiale, în „Gazeta literară”, nr. 39, joi 9 decembrie, 1954.

 Beniuc, Mihai, Despre poezie la al II-lea Congres Unional al Scriitorilor Sovietici, în „Viața românească”, nr. 3, martie, 1955.

Borev, I.; Skaterșcikov, V.; Trofimov, P.; Vanslov, V., Principiile esteticii marxist-leniniste, rubrica „În întâmpinarea celui de al II-lea Congres al Scriitorilor Sovietici”, în „Gazeta literară” în două numere succesive: nr. 39, joi 9 decembrie 1954 și nr. 40, Joi 16 decembrie 1954.

 Damian, S., Marile tradiții ale umanismului gorkian, în „România liberă”, nr. 3176, duminică, 19 decembrie, 1954.

Forș, Olga, Cuvânt introductiv, în cadrul evenimentului „Al II-lea Congres Unional al Scriitorilor Sovietici”, în „Viața românească”, nr. 12, decembrie, 1954.

Galan, V. Em., De vorbă cu scriitorul V. Em Galan: Să folosim creator ajutorul literaturii sovietice, în „Gazeta literară”, nr. 40, joi, 16 decembrie, 1954.

 Galan, V. Em., La Congresul Scriitorilor Sovietici, rubrica: „Însemnări”, serial publicat în 5 numere în „Gazeta literară”, nr. 2-6, 13 ianuarie/ 20 ianuarie/27 ianuarie/ 3 februarie/10 februarie 1955;

 Nikolaeva, Galina, Cum se creează imaginea eroului, rubrica: „În preajma celui de Al II-lea Congres al Scriitorilor Sovietici”, în „Gazeta literară”, nr. 34, Joi, 4 noiembrie, 1954.

 Riurikov, B., Idealul estetic și problema eroului pozitiv, rubrica: „În preajma Congresului scriitorilor sovietici” , în „Gazeta literară”, nr. 36, Joi, 18 noiembrie, 1954. Simonov, K.M., Problemele dezvoltării prozei, în „Gazeta literară”, nr. 1, Joi, 6 ianuarie, 1955.

Surkov, A.A., Raportul tovarășului A.A. Surkov: Situația și sarcinile literaturii sovietice, în „Viața românească”, nr.12, 1954.

 N. Tertulian, Schematism și realism I și II, rubrica „Învățăm din dezbaterile Congresului Scriitorilor Sovietici”, studiu publicat în două numere succesive în „Gazeta literară”, nr. 5, joi, 3 februarie 1955/ nr. 6, joi 10 februarie 1955.

 Vurgun, Samed, Coraportul lui Samed Vurgun: Poezia sovietică (Al II-lea Congres Unional al Scriitorilor Sovietici), în „Gazeta literară”, nr. 41, Joi 23 decembrie, 1954

No Comments

Comments are closed.